24 Haziran 2018 Pazar

ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU YARGITAY KARARI


T.C. YARGITAY
15.Ceza Dairesi

Esas:  2015/14133
Karar: 2015/30608
Karar Tarihi: 02.11.2015

ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU - DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ ÖDEMESİ - BELGELERİN MAHKEME HEYETİ TARAFINDAN İNCELENİP ÖZELLİKLERİNİN ZAPTA GEÇİRİLEREK ALDATMA KABİLİYETİ BULUNUP BULUNMADIĞININ BELİRLENMESİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Sanıkların mağdur Ö.’a ait birçok tarım arazisini onun rızası ile fiilen kullandıkları, mağdur Ö.’ın arazilerin kullanımı konusunda önceden rızası olduğunu ancak kimseyle kira sözleşmesi yapmadığını ve bu yönde izin vermediğini beyan etmesi karşısında, sanıkların gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla sahte kira sözleşmesi düzenlemeleri ve kullanmaları nedeniyle eylemin TCK’nın 211. maddesi kapsamında kaldığı gözetilmeden, 01/06/2005 tarihinden önce işlenen sahtecilik suçlarının zamanaşımına uğrayacağı dikkate alınarak, sahte sözleşmelerin hangi tarihte kuruma ibraz edildiği araştırılmadan ve sanık A.’in doğrudan gelir desteği için kullandığı üç adet sözleşme dışında suça konu diğer sözleşme asılları getirtilip, söz konusu belgelerin mahkeme heyeti tarafından incelenip özelliklerinin zapta geçirilerek aldatma kabiliyeti bulunup bulunmadığı belirlenmeden hüküm kurulması isabetsizdir.

(5237 S. K. m. 158, 207, 211) (765 S. K. m. 102, 104)

Dava ve Karar: Dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için;

Failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı, sergileniş açısından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte bir takım hareketler olmalıdır. Kullanılan hileli davranışlarla mağdur yanılgıya düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya bir başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır. Hilenin kandırıcı nitelikte olup olmadığı olaysal olarak değerlendirilmeli, olayın özelliği, fiille olan ilişkisi, mağdurun durumu, kullanılmışsa gizlenen veya değiştirilen belgenin nitelikleri ayrı ayrı nazara alınmalıdır.

TCK'nın 158/1-e bendinde belirtilen, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak dolandırıcılık suçunun işlenmesi, nitelikli hal kabul edilmiştir. Hangi kurum ve kuruluşların, kamusal nitelik taşıdığı, o kurumun kadro bakımından bağlı olduğu durumu düzenleyen mevzuata göre belirlenir. Bu nitelikli halin oluşması için, eylemin kamu kurum ve kuruluşlarının mal varlığına zarar vermek amacıyla işlenmesi gerekir.

Zarar vermek, kamu kurum ve kuruluşlarından hakkı olmayan bir parayı almak ya da bir borcu geri vermemek şeklinde olabilir. Bu suçun zarar göreni kamu kurum ve kuruluşunun tüzel kişiliğidir. Kamu kurum ve kuruluşlarının zarar görmesi söz konusu değilse bu suç oluşmayacaktır. Dolandırıcılık suçunun Kamu yararına çalışan hayır kurumlarının zararına işlenmesi madde kapsamında değildir.

Sanık A....’in ....... İlçesi ....... Köyü'nde bulunan ve Ö. isimli mağdura ait olan 7,17, 64, 66, 111 ve 213 parsel numaralı taşınmazları 2005, 2006 ve 2007 yılları arasında, sanki mağdurdan kiralanmış gibi 3 adet sahte kira sözleşmesi düzenleyerek ve bu sözleşmeleri de ilgili kuruma ibraz etmek suretiyle 2005 ve 2006 yıllarında doğrudan gelir desteği ödemesi aldığı, 2007 yılı başvurusunda da durumun fark edilmesi nedeniyle sanığa herhangi bir ödeme yapılmadığı, aynı şekilde sanık A.’in mağdur Ö. ve Y.’a ait 1049, 105, 1047, 1048, 1014, 338, 376, 1015 parsel numaralı taşınmazları taşınmaz sahipleri yerine imza atarak sanık N.’e kiralanmış gibi 3 adet sahte kira sözleşmesi düzenlediği, sanık N.’in sahte sözleşmeler ile 2005 ve 2006 tarihleri arasında doğrudan gelir desteği aldığı, 2007 yılında doğrudan gelir desteği ödemesi yapılmadığı, sanık A....’in mağdur Ö. adına .......... numaralı taşınmazları taşınmaz sahipleri yerine imza atarak sanık D....’ye kiralamış gibi 2 adet kira sözleşmesi düzenlediği, sanık D.’nün sahte sözleşmeler ile 2006 yılı için doğrudan gelir desteği aldığı, 2007 yılında ise hesabı bloke edildiğinden para alamadığı, sanık A...’in Ö. adına kayıtlı 676, ................. parsel numaralı taşınmazları taşınmaz sahipleri yerine imza atarak sanık H.’a kiralamış gibi 2 adet kira sözleşmesi düzenlediği, sanık H.’ın sahte sözleşmeler ile 2006 yılı için 822.33 TL doğrudan gelir desteklemesi ve mazot gübre ödemesi aldığı, 2007 yılında ise hesabı bloke edildiğinden para alamadığının iddia edildiği olaylarda;

1-Nitelikli dolandırıcılık suçundan verilen hükme yönelik incelemede;

Mahkemece bozma üzerine yapılan yargılama sonucunda arazilerin belirtilen dönemlerde ekilip ekilmediğine ilişkin sanıkların beyanlarının aksine bir tespit yapılamadığı, 24/06/2014 tarihli İlçe Tarım Müdürlüğü’nün cevabi yazısında çiftçilerin üretim beyanı esas alınan ve muhtarca üretim yaptığı onaylanan arazilerin kurumlarınca ancak %2'sinin kontrol edilebildiğinin belirtilmiş olması, mağdur Ö.’ın beyanları nazara alınarak sanıkların atılı suçu işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak delil bulunmadığından beraatlarına yönelik kararda bir isabetsizlik görülmemiştir.

Bozmadan sonra yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, katılan vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA,

2- Özel belgede sahtecilik suçundan verilen hükme yönelik incelemede;

Sanıkların mağdur Ö.’a ait birçok tarım arazisini onun rızası ile fiilen kullandıkları, mağdur Ö.’ın arazilerin kullanımı konusunda önceden rızası olduğunu ancak kimseyle kira sözleşmesi yapmadığını ve bu yönde izin vermediğini beyan etmesi karşısında, sanıkların gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla sahte kira sözleşmesi düzenlemeleri ve kullanmaları nedeniyle eylemin TCK’nın 211. maddesi kapsamında kaldığı gözetilmeden, 01/06/2005 tarihinden önce işlenen sahtecilik suçlarının 765 sayılı TCK'nın 102/4, 104/2. maddeleri gereğince zamanaşımına uğrayacağı dikkate alınarak, sahte sözleşmelerin hangi tarihte kuruma ibraz edildiği araştırılmadan ve sanık A.’in doğrudan gelir desteği için kullandığı 3 adet sözleşme dışında suça konu diğer sözleşme asılları getirtilip, söz konusu belgelerin mahkeme heyeti tarafından incelenip özelliklerinin zapta geçirilerek aldatma kabiliyeti bulunup bulunmadığı belirlenmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,

Sonuç: Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 02.11.2015 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder