13 Ağustos 2018 Pazartesi

EMANET SÖZLEŞMESİ


EMANET SÖZLEŞMESİ


Madde 1 – Taraflar;

...... ...... …./….. adresinde ikamet eden ....... …… A.Ş. ile ............... ……./….. adresinde  ikamet eden ....... …… arasında aşağıdaki koşullarla bir emanet sözleşmesi akdolunmuştur.
                                 
İş bu sözleşmede ;
........    …… A.Ş.  Emanet Veren” ,
.........   ……           Emanet Alan”  olarak anılacaktır.

Madde 2- Konu;

İşbu sözleşmenin konusu, emanet verenin sahibi olduğu demirbaşların, emanet alan tarafından muhafaza edilmesidir.

Madde 3- Demirbaşların Niteliği;

Aşağıda özellikleri belirtilen demirbaşlar çalışır durumda teslim edilmiş olup “Demirbaşlar” olarak anılacaktır.

Demirbaşların  Adet    Markası           Barkod                        Teslim Tarihi                Değeri
                                              
                                              
                                                                                 

                                                                                                    Toplam                       USD


Madde 4- Teminat;

Emanet alan, emanet verilen demirbaşın kaybolması, hasar görmesi ve iade edilmemesi sebepleri ile ortaya çıkacak zarar ve ziyanın teminatı olarak, emanet veren tarafından kabul edilen bir teminatı vermeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Teminat biçimi ve miktarı her yıl günün koşullarına göre gözden geçirilip gerekli düzenlemeler yapılır.

Madde 5- Emanet Alanın Yükümlülükleri;

a) Emanet alan, demirbaşlar üzerinde hiçbir hukuki tasarrufta bulunmayacağını, haciz ve rehin işlerine konu teşkil etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

b) Emanet alan, demirbaşları işyerinden başka bir yere nakledemez. İşyerini yukarıda belirtilen adresten başka bir yere nakledeceği zaman durumu bir hafta öncesinden emanet verene yazılı olarak bildirmek zorundadır.

c) Emanet alan, demirbaşları başkasının kullanımına izin veremez. İşyerini üçüncü bir şahsa veya firmaya devredecek olduğu takdirde, BORÇLAR KANUN'UNUN HAKSIZ FİİL VE MADDİ TAZMİNATINA İLİŞKİN VE ÖZELLİKLE VEDİA İLE İLGİLİ MADDELERİ VE İLGİLİ MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE HUKUKEN VE CEZAİ OLARAK SORUMLU OLUR.

Madde 6- Sözleşmenin Feshi;

a) Emanet veren, … gün önceden bildirmek kaydı ile işbu sözleşmeyi dilediği zaman herhangi bir neden göstermeksizin süre sonunu beklemeksizin feshedebilir ve bunun sonucu olarak demirbaşı geri alabilir. Emanet alan, böyle bir durumda demirbaşları aynen ve mutat kullanmadan meydana gelen yıpranma dışında temiz, işler vaziyette derhal iade edecektir. Emanet verenin demirbaşları kontrol sonucu herhangi hasar ve zarar yok ise, emanet alanın teminatı iade edilir. Hasar mevcut ise, teminatla karşılanmayan miktarın emanet alandan talep edilmesi mümkündür.

b) Emanet verenin, emanet alanın yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi sebebiyle işbu sözleşmeyi herhangi bir ihbar yükümlülüğü olmaksızın feshetme hakkı mevcut olup, bu durumda, emanet alan (a) fıkrasında belirtilen şekilde demirbaşları iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde 7- Tebligat Adresi;

Taraflar, işbu sözleşmenin 1. Maddesinde yer alan adreslerin yasal tebligat adresleri olduğunu; tebligat adreslerinde değişiklik olması halinde yeni adreslerini.........gün içinde noter vasıtasıyla karşı tarafa bildirmedikçe, bu adreslere yapılacak tebligatın geçerli olacağını ve yasal bir tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve beyan ederler. Taraflar, birbirlerine yapılacak tüm bildirimlerin yazılı olacağını kabul ve taahhüt ederler.

Madde 8- Uyuşmazlıkların Çözümünde Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri;

Bu sözleşmenin ihlali halinde ...... Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


Madde 9- Sözleşme Süresi;

İşbu emanet sözleşmesi, imza tarihinden itibaren …. yıllık süre için akdedilmiştir. Taraflar, …. yılın bitiminden …. (…..) gün önce, emanet veren tarafından yazılı olarak fesih ihbarında bulunmadığı takdirde sözleşmenin her seferinde aynı kayıt ve şartlarla birer yıllık sürelerle uzayacağı konusunda anlaşmışlardır.

Bu sözleşme 9 (dokuz) madde ve …. nüsha olarak .../.../.... tarihinde düzenlenmiş ve imzalanarak taraflarca teyit edilmiştir.


                

                EMANET VEREN                                                          EMANET ALAN
                    ADI SOYAD                                                                    AD SOYAD

  İMZA                                                                                 İMZA


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder