13 Ağustos 2018 Pazartesi

MENAJERLİK SÖZLEŞMESİ – II
MENAJERLİK SÖZLEŞMESİ – II


MADDE 1. TARAFLAR

1.1.  .......................................................................

      (Bundan böyle "ŞİRKET" olarak anılacaktır)

1.2. ........ …………………………………………………………………………….

      (Bundan böyle "SANATÇI" olarak anılacaktır)

     .......................................................................

SÖZLEŞMENİN KONUSU

MADDE 2. İşbu sözleşmenin konusu, ŞİRKET tarafından SANATÇI' ya ye­ni bir imaj çizilerek medyaya ve kamuoyuna tanıtılması, bu iş için gerekli orga­nizasyonların yapılması ile 3. maddede "Şirketin Yükümlülükleri" başlığı altında örnek kabilinden sayılan iş bağlantılarını ve anlaşmalarını yapması ve her türlü menajerlik faaliyetleri ile tarafların hu konular ile ilgili hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.

ŞİRKET'İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 3.

3.1. ŞİRKET, kendi politikası doğrultusunda ve uygun göreceği şekilde SA­NATÇI' nın içinde yer alacağı reklam filmleri, dizi filmler, televizyon ve radyo programlan, klipler, defileler, uzun ya da kısa metrajlı sinema filmleri, single ve­ya uzunçalar kompakt disk, plak, kaset, konser, turne ve diğer çalışmaların ticari bağlantılarını ve organizasyonunu yapacaktır.

3.2. ŞİRKET, SANATÇI' ya kendi politikası doğrultusunda ve uygun görece­ği şekilde yeni ve güçlü bir imaj yaratacak ve SANATÇI' yı medya ve kamuoyu­na bu yeni imajla lanse edecektir.

3.3. ŞİRKET, SANATÇI' nın radyo ve televizyon programlarına katılmasını sağlayacak, basın ile ilişkilerini düzenleyecek, her türlü tanıtım ve promosyon ça­lışmalarını organize edecek ve SANATÇI' nın bu organizasyonlarda yer almasını sağlayacaktır.

3.4. ŞİRKET. SANATÇI' nın menajerlikle ilgili tüm haklarını devralmış olup, tüm bu hizmetlerin gerçekleştirilmesinde tek yetkili ve SANATÇI' nın için­de yer alacağı her türlü yapım ve organizasyonla ilgili görüşme ve anlaşmalar yapma konusunda tam ve sınırsız yetkiye sahiptir. ŞİRKET dilediği takdirde me­najerlikle ilgili haklarını 3. Kişi veya kuruluşlara devretme hakkına sahiptir.

3.5. ŞİRKET, "Şirket'in Hak ve Yükümlülükleri" başlıklı bu madde ile üst­lendiği tüm işlere ilişkin masrafları karşılayacak; SANATÇI’ dan masraflarla ilgi­li herhangi bir ücret talep etmeyecek, ancak 5.3. maddede belirtilen hizmet bede­lini SANATÇI' dan talep edecektir.

SANATÇI'NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 4­-

4.1. SANATÇI, ŞİRKET’ in kendi politikaları doğrultusunda belirlediği ima­ja ilişkin tüm şartlara kayıtsız şartsız uyacak; ŞİRKET tarafından belirlenen ima­jına aykırı olacak surette hiçbir organizasyon ve tanıtım faaliyetinin içerisinde yer almayacak, imajına aykırı olan görüntü ve konuşmalardan kaçınacak ve ŞİR­KET' in izni olmaksızın bu imajla ilgili herhangi bir değişiklik yapmayacaktır.

4.2. SANATÇI, ŞİRKET' in yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde basın, rad­yo, televizyon ve Internet kuruluşlarına, üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara hiçbir konuda yazılı veya sözlü açıklama yapmayacak; bilgi vermeyecektir.

4.3. SANATÇI, ŞİRKET’ in 3. madde kapsamında organize ettiği ve ticari bağlantısını yaptığı her türlü çalışmanın içerisinde ŞİRKET’ in uygun gördüğü yer ve zamanda ve ŞİRKET’ in belirlediği şartlar dahilinde yer alacağını kabul ve taahhüt eder.

4.4. SANATÇI kendisine gelen tüm teklifleri ŞİRKET' e bildirecek ve ŞİR­KET’ in yazılı izni olmadan bu teklifleri değerlendirip kabul etmeyecektir.

4.5. SANATÇI, ŞİRKET' in yazılı izni olmaksızın hangi amaçla olursa olsun hiçbir yapım ve/veya organizasyonda sesi ve/veya görüntüsüyle yer almayacaktır.

4.6. SANATÇI, sözleşme süresi boyunca hiçbir televizyon veya müzik şirke­ti, yapımcı, ajans ve/veya diğer hiçbir gerçek veya tüzel kişilerle mukavele yap­mayacağını, bu kişilerle ŞİRKET' in yazılı izni olmaksızın görüşmeyeceğini ka­bul ve taahhüt eder. Bu kişi, kurum veya kuruluşlarla yapılacak tüm görüşme ve anlaşmalar, SANATÇI namına ŞİRKET tarafından yapılacak ve imzalanacaktır.

4.7. SANATÇI, içinde yer alacağı her türlü organizasyon ve çalışmanın karşılığı olarak belirlenen ücreti ŞİRKET’ ten alacak ve bu konuda iş yaptığı kişi, ku­rum veya kuruluşla doğrudan teması olmayacaktır.

4.8. SANATÇI, gerekli görüldüğü takdirde ŞİRKET tarafından SANATÇI' nın oyunculuk yeteneğinin, fiziksel görünüm ve imajının değiştirilip geliştirilmesi ama­cıyla verilen tüm talimatlara uyacağını ve bunun için gerekli çalışmaları yapacağı­nı; ŞİRKET tarafından verilen talimatlara uymaması halinde ŞİRKET’ in sözleşme­yi haklı sebeple fesih hakkının doğacağını kabul ve taahhüt eder.

ÜCRET VE ÖDEME ŞEKLİ

MADDE 5­-

5.1. SANATÇI' nın içinde yer alacağı her türlü organizasyon, yapacağı tüm çalışmalar ve icra edeceği tüm eserler ile ilgili bütün anlaşma ve görüşmeleri SANATÇI namına ŞİRKET yapacak ve SANATÇI' nın bu organizasyon, çalışma ve İcralar karşılığı hak edeceği ücretler de ŞİRKET tarafından yapılacak anlaşma ve görüşmeler sonucu belirlenecektir.

5.2. SANATÇI, ŞİRKET' in yaptığı görüşmeler ve akdedilen anlaşmalar ne­ticesinde belirlenecek organizasyon, çalışma ve icralar karşılığı kendisine ödene­cek ücreti ŞİRKET’ ten nakden alacak ve kendisine yapılan her ödeme karşılığın­da, söz konusu ödemeyi teyit eden bir belgeyi imzalayıp ŞİRKET’ e verecektir.

5.3. ŞİRKET, SANATÇI namına kendisinin doğrudan bulup organize ettiği çalışmalardan %........(yüzde…….           ), SANATÇI' ya yapılan teklifler sonucu yapı­lan çalışmalardan %.......(yüzde…..) hizmet payı alacaktır. SANATÇI, bu şartı kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt eder.

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

MADDE 6- İşbu sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek ve imzalandığı tarihten itibaren…….yıl süre ile yürürlükte kalacaktır. Sözleşmenin bitim tari­hinden…….ay evvel taraflardan herhangi birisi tarafından Noter marifetiyle feshi ihbarda bulunulmak suretiyle sözleşme feshedilmediği takdirde, aynı şartlarla …….yıl süreyle kendiliğinden uzatılmış sayılacaktır.

SÖZLEŞMENİN FESHİ

MADDE 7.

7.1. SANATÇI, işbu sözleşme şartlarına uymadığı, sözleşmeden kaynakla­nan yükümlülüklerini zamanında ve gereği gibi yerine getirmediği ve kendisin­den beklenen performansı gösteremediği takdirde; ŞİRKET en geç         hafta ön­cesinden yapacağı yazılı bildirim ile sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme yet­kisine sahiptir.

7.2. SANATÇI, ŞİRKET’ in yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, gerekçelerini de göstermek suretiyle ŞİRKET’ e noter vasıtasıyla yazılı bildirim­de bulunacak; ŞİRKET bu bildirimin kendisine tebliğinden itibaren …..ay içe­risinde yükümlülüklerini yerine getirmek ve şikayet konusunu ortadan kaldırmak hususunda azami çaba sarf edecektir.


CEZAİ ŞART

MADDE 8- SANATÇI, işbu sözleşmenin tüm şartlarına uyacak ve bu söz­leşmeden kaynaklanan tüm yükümlülüklerini yerine getirecektir. Bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı hareket ettiği, işbu sözleşmeden kaynaklanan yü­kümlülüklerini yerine getirmediği veya sözleşmeyi haksız şekilde feshettiği tak­dirde SANATÇI ………Amerikan Doları'nı cezai şart olarak ŞİRKET' e ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

ŞİRKET' in, SANATÇI' nın bu sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirme­mesi nedeniyle uğrayacağı zararlardan dolayı talep edeceği maddi ve manevi tazmi­nat haklan saklı olup, herhangi bir zararın varlığı halinde SANATÇI cezai şartın ya­nında ŞİRKET' in uğradığı zararları da tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

SANATÇI, herhangi bir baskı altında kalmaksızın ve hür iradesi ile bu madde­de yazılı hususları kabul ettiğini, sözleşme hükümlerine aykırı davranması halinde yukarıda yazılı cezai şart miktarını hiçbir ihtara gerek kalmaksızın ödeyeceğini ve bu cezai şart miktarından indirim yapılamayacağını kabul ve taahhüt eder.

YETKİ BELGESİ

MADDE 9- SANATÇI, işbu sözleşmenin yurt içinde ve/veya yurt dışında her türlü resmi ve/veya özel makam, kişi, kurum ve kuruluşlar nezdinde aynı za­manda vekaletname ve yetki belgesi yerine geçtiğini, her türlü menajerlik hakla­rı ile 3. gerçek ve/veya tüzel kişilerle SANATÇI adına görüşme ve anlaşma yap­ma; SANATÇI' nın hak ettiği ücretleri takip ve tahsil etme hak ve yetkilerini işbu sözleşme ile ŞİRKET' e devrettiğini kabul ve taahhüt eder.

DEVİR VE TEMLİK YASAĞI

MADDE 10- ŞİRKET, işbu sözleşme ile kendisine tanınan hak ve üstlendi­ği yükümlülükleri kısmen veya tamamen başka bir gerçek veya tüzel kişiye dev­redebilir. SANATÇI, işbu sözleşme ile sahip olduğu hak ve yerine getirmek zo­runda olduğu yükümlülükleri üçüncü şahıslara devir ve temlik edemez.

SÖZLEŞMENİN DEĞİŞEN ŞARTLARA UYARLANMASI

MADDE 11- İşbu sözleşmenin yapıldığı tarihte öngörülmeyen olağanüstü şartların ortaya çıkması halinde, sözleşme taraflarca mutabık kalınacak esaslara göre günün şartlarına uyarlanır. İşbu sözleşmede yapılacak herhangi bir değişik­lik veya ekleme yazılı şekle tabi olup, her iki tarafın yetkili temsilcileri tarafından onaylanacak; aksi takdirde geçerli addedilmeyecektir.

DELİL SÖZLEŞMESİ

MADDE 12- SANATÇI, işbu sözleşmeden doğacak her türlü uyuşmazlıklarda ŞİRKET' in ticari defter, evrak ve bilgisayar kayıtlarının HUMK.'un 287. Maddesi uyarınca münhasır delil olarak kabul edileceğini kabul ve taahhüt eder.

TEBLİGAT ADRESLERİ VE BİLDİRİM ŞEKLİ

MADDE 13- İşbu sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve ge­rekli tebligatların yapılabilmesi için, tarafların sözleşmenin 1. maddesinde yer alan adresleri yasal ikametgahları olarak belirlenmiştir. Taraflar, adres değişiklik­leri noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü posta ile diğer tarafa bildirilmediği tak­dirde, önceki adreslerine yapılacak tebligatların usulüne uygun ve geçerli olaca­ğım kabul ve taahhüt ederler.

SÖZLEŞMENIN BÜTÜNLÜĞÜ

MADDE 14- Sözleşmenin esaslı noktalarında herhangi bir değişiklik olma­dığı sürece, herhangi bir maddesinin yasalar çerçevesinde hükümsüz sayılması halinde sözleşmenin diğer maddeleri varlığım ve geçerliliğini devam ettirir.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

MADDE 15- Taraflar işbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkları öncelikle dostane ilişkiler çerçevesinde yürütecekleri sulh görüşmeleri yoluyla gidermeye azami gayret göstereceklerdir. Anılan görüşmeler sonunda mutabakata varılamaması halinde …….. Mahkemeleri ve İcra Müdür­lükleri yetkilidir.

İMZA VE BAĞLAYICILIK

MADDE 16- İşbu sözleşme sözleşmenin konusu hakkında tarafların genel ve nihai anlayışını teşkil ederek, taraflar arasında daha önce yapılmış olan yazılı ya da sözlü her türlü irtibat, beyan ve anlaşmanın yerini alır.

16 (onaltı) maddeden oluşan işbu sözleşme, taraflarca karşılıklı teati edilerek ../.../200. tarihinde bir nüshası SANATÇI' da bir nüshası da ŞİRKET' te kalmak üzere iki nüsha olarak imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir.


SANATÇI                                                                 ŞİRKET
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder