22 Temmuz 2018 Pazar

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU'NDA SÜRELER

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU'NDA SÜRELER
MADDE
KONU
SÜRE
25
Hakimin reddi
ret sebebinin öğrenilmesinden itibaren yedi gün
41
Eski hâle getirme
engelin kalkmasından itibaren yedi gün
66
Bilirkişinin inceleme süresi
En fazla üç ay (Gerekçeli merci kararıyla en fazla üç ay uzatılabilir.)
74
Gözlem süresi
üç haftayı geçemez (resmi sağlık kurumunun istemi üzerine, her seferinde üç haftayı geçmemek üzere ek süreler verilebilir, toplamı üç ayı geçemez)
91
Gözaltı
***Yakalama yerine en yakın hâkim veya mahkemeye gönderilme için zorunlu süre en fazla oniki saat ***yakalama anından itibaren  yirmidört saati geçemez ***Toplu olarak işlenen suçlarda her defasında bir günü geçmemek üzere üç gün uzatılabilir.
102
Tutuklulukta geçecek süre
***Ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde tutukluluk süresi en çok bir yıl (Zorunlu hallerde gerekçeli olarak altı ay uzatılabilir) ***Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde, tutukluluk süresi en çok iki yıl (Zorunlu hallerde üç yılı geçmemek üzere uzatılabilir)
105
Cumhuriyet savcısının tutuklama kararının geri alınmasını istemesi ya da Şüpheli veya sanığın salıverilme istemlerine dair; istemin kabulüne, reddine veya adli kontrol uygulanması hakkında karar verilecek süre
üç gün
108
Tutukluluğun incelenmesi
otuz gün
135
İletişimin tespiti
En çok iki ay (bir ay daha uzatılabilir.) (örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak gerekli görülmesi halinde her defasında bir aydan fazla olmamak ve toplam üç ayı geçmemek üzere uzatılmasına karar verebilir.)
140
Teknik araçlarla izleme
en çok üç hafta (gerektiğinde bir hafta daha uzatılabilir) (örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak gerekli görülmesi halinde her defasında bir haftadan fazla olmamak ve toplam dört haftayı geçmemek üzere uzatılabilir)
151
Müdafilik görevinden yasaklanma
Bir yıl(altı aydan fazla olmamak üzere iki defa uzatılabilir)
172
Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın etkin soruşturma yapılmadan verildiğinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmesi üzerine yeniden soruşturma açılabilecek süre
Kararın kesinleşmesinden itibaren üç ay
173
Kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz
Tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün
174
İddianamenin iadesi
İddianamenin ve soruşturma evrakının verildiği tarihten itibaren onbeş gün
177
Sanığın savunma delillerinin toplanması istemi
duruşma gününden en az beş gün önce
232
Gerekçenin dosyaya konulması
Hükmün açıklanmasından itibaren en geç onbeş gün
247
Çağrılan sanığın çağrıya uyma süresi
işlemlerin yerine getirildiğinin bir tutanak ile saptanmasından itibaren onbeş gün
253
Uzlaşma teklifine cevap
kendisine uzlaşma teklifinde bulunulduktan itibaren üç gün
253
Uzlaştırma işlemlerinin sonuçlandırılması
Belgelerin örnekleri verildikten itibaren otuz gün (Cumhuriyet savcısının kararıyla yirmi gün uzatılabilir)
268
Hakimin ya da mahkemenin kararlarına itiraz
Öğrenme gününden itibaren yedi gün (başkaca hüküm yoksa)
270
Hakimin ya da mahkemenin kararlarına itiraz
Öğrenme gününden itibaren yedi gün (başkaca hüküm yoksa)
276
İstinaf isteminin reddi halinde itiraz
ret kararının  tebliğinden itibaren yedi gün
277
İstinaf istemine cevap
tebliğ tarihinden itibaren yedi gün
291
Temyiz süresi
hükmün açıklanmasından itibaren yedi gün
295
Süre tutumdan sonra gerekçeli temyiz
temyiz başvurusu için belirlenen sürenin bitmesinden veya gerekçeli kararın tebliğinden itibaren yedi gün
296
Temyiz isteminin reddine itiraz
ret kararının kendisine tebliğinden itibaren yedi gün
297
Temyize cevap
tebliğ tarihinden itibaren yedi gün
308
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının Daire kararına itirazı
ilâmın kendisine verildiği tarihten itibaren otuz gün (Sanığın lehine itirazda süre aranmaz)
332
Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından bilgi istemine cevap
on gün
                  
 SÜRELERİN HESABI (Madde 39)
***Gün ile belirlenen süreler, tebligatın yapıldığının ertesi günü işlemeye başlar.
***Süre, hafta olarak belirlenmiş ise, tebligatın yapıldığı günün, son haftada isim itibarıyla karşılığı olan günün mesai saati bitiminde sona erer.
***Süre, ay olarak belirlenmiş ise tebligatın yapıldığı günün, son ayda sayı itibarıyla karşılığı olan günün mesai saati bitiminde sona erer. Son bulduğu ayda sayı itibarıyla karşılığı olan gün yoksa; süre, ayın son günü mesai saati bitiminde sona erer.
***Son gün bir tatile rastlarsa süre, tatilin ertesi günü biter.
***Adli tatile rastlayan süreler işlemez. Bu süreler tatilin bittiği günden itibaren üç gün uzatılmış sayılır.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder