22 Temmuz 2018 Pazar

HACZİ CAİZ OLMAYAN MAL VEYA ALACAKLAR
HACZİ CAİZ OLMAYAN MAL VEYA ALACAKLAR
KANUN / MADDESİ
KONU
2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu m. 82
Devlet malları

Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedeni çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya, (*)

Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri, (*)

Borçlunun zatı ve mesleği için lüzumlu elbise ve eşyasıyla borçlu ve ailesine lüzumu olan yatak takımları ve ibadete mahsus kitap ve eşyası, (*)

Vazgeçilmesi kabil olmayan mutfak takımı ve pek lüzumlu ev eşyası, (*)

Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve nakil vasıtaları ve diğer eklenti ve ziraat aletleri; değilse, sanat ve mesleği için lüzumlu olan alet ve edevat ve kitapları ve arabacı, kayıkçı, hamal gibi küçük nakliye erbabının geçimlerini temin eden nakil vasıtaları, (*)

Borçlu ve ailesinin idareleri için lüzumlu ise borçlunun tercih edeceği bir süt veren mandası veya ineği veyahut üç keçi veya koyunu ve bunların üç aylık yem ve yataklıkları, (*)

Borçlunun ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları ve borçlu çiftçi ise gelecek mahsul için lazım olan tohumluğu,

Borçlu bağ, bahçe veya meyve veya sebze yetiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan bağ bahçe ve bu sanat için lüzumlu bulunan alet ve edevat, Geçimi hayvan yetiştirmeye münhasır olan borçlunun kendisi ve ailesinin maişetleri için zaruri olan miktarı ve bu hayvanların üç aylık yem ve yataklıkları, (*)

Borçlar Kanununun 510 uncu maddesi mucibince haczolunmamak üzere tesis edilmiş olan kaydı hayatla iratlar,

Memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinde malul olanlara bağlanan emeklilik maaşları ile bu hizmetlerden birinin ifası sebebiyle ailelerine bağlanan maaşlar ve ordunun hava ve denizaltı mensuplarına verilen uçuş ve dalış tazminat ve ikramiyeleri,

Askeri malullerle, şehit yetimlerine verilen terfi zammı ve 1485 numaralı kanun hükmüne göre verilen inhisar beyiye hisseleri,

Bir muavenet sandığı veya cemiyeti tarafından hastalık, zaruret ve ölüm gibi hallerde bağlanan maaşlar,

Vücut veya sıhhat üzerine ika edilen zararlar için tazminat olarak mutazarrırın kendisine veya ailesine toptan veya irat şeklinde verilen veya verilmesi lazım gelen paralar,

Borçlunun haline münasip evi,*

Öğrenci bursları,*
* Medeni Kanun’un 807 nci maddesi hükmü saklıdır. Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedeni çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya; Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve nakil vasıtaları ve diğer eklenti ve ziraat aletleri; değilse, sanat ve mesleği için lüzumlu olan alet ve edevat ve kitapları ve arabacı, kayıkçı, hamal gibi küçük nakliye erbabının geçimlerini temin eden nakil vasıtaları; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri; Borçlu ve ailesinin idareleri için lüzumlu ise borçlunun tercih edeceği bir süt veren mandası veya ineği veyahut üç keçi veya koyunu ve bunların üç aylık yem ve yataklıkları; Borçlu bağ, bahçe veya meyva veya sebze yetiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan bağ bahçe ve bu sanat için lüzumlu bulunan alet ve edevat, Geçimi hayvan yetiştirmeye münhasır olan borçlunun kendisi ve ailesinin maişetleri için zaruri olan miktarı ve bu hayvanların üç aylık yem ve yataklıkları; Borçlunun haline münasip evine dair istisnalar; borcun bu eşya bedelinden doğmaması haline münhasırdır.
Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedeni çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya; Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve nakil vasıtaları ve diğer eklenti ve ziraat aletleri; değilse, sanat ve mesleği için lüzumlu olan alet ve edevat ve kitapları ve arabacı, kayıkçı, hamal gibi küçük nakliye erbabının geçimlerini temin eden nakil vasıtaları; Borçlu bağ, bahçe veya meyva veya sebze yetiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan bağ bahçe ve bu sanat için lüzumlu bulunan alet ve edevat, Geçimi hayvan yetiştirmeye münhasır olan borçlunun kendisi ve ailesinin maişetleri için zaruri olan miktarı ve bu hayvanların üç aylık yem ve yataklıkları; ve de Borçlunun haline münasip evi olarak sayılan malların kıymetinin fazla olması durumunda, bedelinden haline münasip bir kısmı, ihtiyacını karşılayabilmesi amacıyla borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılır.
İcra memuru, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendirir ve talebin kabulüne veya reddine karar verir.
m. 83
Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir. Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz var ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez.
*** 82 ve 83 üncü maddelerde yazılı mal ve hakların haczolunabileceğine dair önceden yapılan anlaşmalar muteber değildir.
m. 83/b
Hayvan hacizlerinde, anaları tarafından beslenme ve bakılmaya muhtaç olan yavrular analarından ayrı haczedilemeyecekleri gibi bunların anaları da yavrularından ayrı haczedilemezler.
m. 83/c
Taşınmaz rehni ipotek akit tablosunda sayılı bulunan eklenti taşınmazdan ayrı olarak haczedilemez. Türk Kanunu Medenisi’nin 777 nci maddesi hükmü saklıdır.
m. 84
Yetişmemiş her nevi toprak ve ağaç mahsulleri yetişmeleri zamanından en çok iki ay evvel haczolunabilir. Bu suretle haczedilen mahsullerin borçlu tarafından başkasına devri haczeden alacaklıya karşı hükümsüz olup icranın devamına mani olmaz.
5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun m. 4
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen burs-kredi ve nakdi yardımlar
4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu m. 1
Türkiye İş Kurumunun malları, alacakları, banka hesapları
4865 sayılı Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Kurulması Hakkında Kanun m. 16
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü’nün mal ve varlıkları
4857 sayılı İş Kanunu m. 35
İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası (işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hakim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır.)
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu m. 34
Kanun gereği idarece alınan teminatlar
m. 53
Kamu İhale Kurumu’nun mal ve varlıkları
4733 sayılı Tütün Ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun m. 5
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun mal ve varlıkları
4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun m. 5
Belediye ve mücavir alan sınırları içinde olup, Bakanlıkça tespit edilen, Hazineye ait taşınmazlardan, 31/12/2000 tarihinden önce üzerinde yapılanma olanlar; Hazine adına tescil tarihine bakılmaksızın öncelikle yapı sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerine satılmak ya da genel hükümlere göre değerlendirilmek üzere ilgili belediyelere bedelsiz olarak devredilir. Bu şekilde devredilen taşınmazlar
m.5
Belediyece satılan taşınmazların satış bedelleri
4636 sayılı Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal Ve Nata POL Tesisleri İşletme Başkanlığının Kuruluşu Ve Görevleri Hakkında Kanun m. 13
Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve Nata POL Tesisleri İşletme Başkanlığı’nın taşınır ve taşınmaz malları ile diğer ayni hak ve mali varlıkları
4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanunu m. 17

Fon malvarlığı
4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanunu m. 17
Bireysel emeklilik hesabındaki fon paylarından, katılımcının sistemde bulunduğu ay sayısı ile asgari ücret tutarının çarpımına karşılık gelen birikim tutarı ve 4632 Sayılı Kanunun 6. maddesi kapsamında bireysel emeklilik sisteminden emekli olanlara yapılan yıllık gelir sigortası ödemelerinin aylık ödemeye isabet eden miktarının nafaka borçları hariç olmak üzere asgarî ücret tutarına kadar olan kısmı
4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu m. 10
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun mal ve varlıkları
4456 sayılı Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanun m. 17
Türkiye Kalkınma Bankası’nın taşınır ve taşınmaz malları, paraları, hak ve alacakları
3671 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk Ve Emekliliklerine Dair Kanun m. 1
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine kanun gereği ödenecek yolluklar
3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu m. 23
Uzman Jandarma adaylarına okuldaki eğitim ve öğrenim süresince, uzman jandarma çavuş rütbesinin birinci kademe brüt aylığının net tutarında ödenen harçlık
3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun m. 2
Vatani hizmet tertibinden bağlanacak aylıklar
3289 sayılı Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun m. 36
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün malları ile gelirleri ve alacakları
3289 sayılı Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Ek m. 9
Federasyon malları
3289 sayılı Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Ek m. 9

Spor kulüplerinin Spor Toto Teşkilat Başkanlığı nezdindeki isim haklarından doğan alacakları (Kamu kurum ve kuruluşlarına ait alacaklar hariç olmak üzere)

3238 sayılı Savunma Sanayii Müsteşarlığının Kurulması Ve 11/07/1939 T. Ve 3670 Sayılı Milli Piyango Teşkiline Dair Kanunun İki Maddesi İle 23/10/1984 T. Ve 3065 S. Kdv Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun m. 19
Müsteşarlığın ve Fonun taşınır ve taşınmaz her türlü malları
3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun m. 33
Orman Genel Müdürlüğünün katma ve döner sermaye bütçeleri ile diğer kanuni ve kazai yollardan temin edilmiş bütün taşınır ve taşınmaz mal varlığı ve kıymetleri ile idarede mevcut orman emvali
3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu m. 20
Kiralayan aleyhine icra yoluyla takip yapılması halinde, finansal kiralama konusu mallar, sözleşme süresi içinde
3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun m. 9
Kullanılan ödeme kaydedici cihazlar (ilgilinin Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefiyeti sona ermedikçe)
3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu m. 11
3083 sayılı kanuna göre dağıtılan topraklar
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu m. 26
Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu m. 13/A
İpotek teminatlı menkul kıymetler itfa edilinceye kadar, teminat havuzlarında yer alan varlıklar (kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere)
m. 13/B
Varlık teminatlı menkul kıymetler itfa edilinceye kadar teminat havuzlarında yer alan varlıklar (kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere)
m. 34
Aracı kuruluşların, sermaye piyasası faaliyetleri nedeniyle yatıracakları teminatlar
m. 38
Fon mal varlığı
m.38/B
Fon malvarlığı, ihraç edilen ipoteğe dayalı menkul kıymetler itfa edilinceye kadar (kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere)
m. 39/A
Konut finansmanından kaynaklanan alacakların ve diğer varlıkların teminat gösterilmesi suretiyle ipotek finansmanı kuruluşlarından kaynak temin edilmesi halinde, teminat gösterilen varlıklar (kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere)
m. 46
Yetkileri sürekli olarak kaldırılan sermaye piyasası kurumlarının malvarlıkları, yetkinin kaldırılmasına ilişkin Kurul kararının alındığı tarihten itibaren tedrici tasfiye işlemlerinin tamamlandığı ilan edilinceye; tedrici tasfiyeyi takiben veya doğrudan iflas talebinde bulunulması halinde, iflas talebinin mahkemece esastan karara bağlanmasına kadar, tedrici tasfiye çerçevesinde Yatırımcıları Koruma Fonu ve Kurul tarafından yapılacak işlemler hariç
m. 46/A
Yatırımcıları koruma fonu malvarlığı
1136 sayılı Avukatlık Kanunu m. 164
Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti iş sahibinin borcu nedeniyle
1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun m. 1
Vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıklar
Geç. m. 3
Geçici ikinci ve üçüncü maddeler gereğince yapılacak toptan ödemeler
128 sayılı Askeri Öğrencilerin Harçlıkları Hakkında Kanun m. 5
Kanun gereğince ödenecek harçlıklar
775 sayılı Gecekondu Kanunu m. 34
Kanun hükümlerine göre belediyelerce tahsis olunan arsalar, yapılar ve bu arsalar üzerinde yapılan bina ile meydana gelen taşınmaz mallar, tahsis tarihinden itibaren 10 yıl süre içinde
854 sayılı Deniz İş Kanunu m. 32
Gemiadamının ücretinin ayda 240 lirası
257 sayılı Er Ve Erbaş Harçlıkları Kanunu m. 10
Kanuna göre ödenecek harçlıklar
5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu m. 93
Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında (haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir.)
5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu m. 35
Kurumun taşınır ve taşınmazları, bankalardaki mevduatları dahil her türlü hak ve alacakları
4933 sayılı İnönü Armağanları Kanunu m. 13
İnönü Armağanları
6772 sayılı Devlet Ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Ve 6452 Sayılı Kanunla 6212 Sayılı Kanunun 2 Nci Maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanun m. 4
Bu kanuna göre yapılacak tediyeler
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu m. 7
İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları
5199 sayılı Hayvanları Koruma  Kanunu m. 5
Ticari amaç güdülmeden bilhassa ev ve bahçesi içerisinde bakılan ev ve süs hayvanları
1512 sayılı Noterlik Kanunu m. 38
Noterlik mesleğine girenlerce verilen teminatın 49 uncu madde gereğince, devir işlemi sırasında alıkonulacak miktarı
3213 sayılı Maden Kanunu m. 40
Madenin işletilmesinde gerekli olan kuyular, ocaklar ve galeriler ile makineler, binalar, yer altında ve yer üstünde kullanılan her türlü nakil vasıtaları madenin çıkarılması, temizlenmesi, izabesi gibi cevherin kıymetlendirilmesine yarayan alet ve tesisler ve bir senelik işletme malzemesi
5846 sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu m. 61
Eser sahibinin veya mirasçılardan birinin mülkiyeti altında bulunan henüz alenileşmemiş bir eserin müsvedde veya asılları; Sinema eserleri hariç olmak üzere birinci bentte zikredilen eserler üzerindeki mali haklar; Eser sahibinin, mali haklara dair hukuki muamelelerden doğan paradan gayrı alacakları***
*** İcra ve İflas Kanunu’nun 24 ve 30 uncu maddelerinin hükümleri saklıdır.
5684 sayılı Sigortacılık Kanunu m. 17
maddede belirlenen esaslara göre ayrılan teminatlar (sigortalıların tüm alacakları ödenmeden)
2821 sayılı Sendikalar Kanunu m. 64
Sendika ve konfederasyonların kütüphane ve spor tesisleri ile mesleki eğitimleri ve toplantıları için lüzumlu taşınır ve taşınmaz malları, bu mallarla ilgili alacaklar
6762 sayılı  Türk Ticaret Kanunu m. 753
Varant ile makbuz senedinin zıyaı veyahut miras ve iflas sebebiyle çıkan ihtilaflar hariç olmak üzere umumi mağazalara tevdi olunan şeyler
m. 892
Yola çıkmıya hazır bir gemi***
*** Cebri satış veya haczi icap ettiren borç zaten bu yolculuk dolayısıyla yapılmışsa, bu hükümler tatbik olunmaz.
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun m. 70
233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve mahalli idarelerin malları hariç olmak üzere Devlet malları ile hususi kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar

Borçlunun şahsı ve mesleği için gerekli elbise ve eşyası ile, borçlu ve ailesine gerekli olan yatak takımları ve ibadete mahsus kitap ve eşyası,

Vazgeçilmesi kabil olmayan mutfak takımı ve pek lüzumlu ev eşyası

Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimleri için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve taşıtları ve diğer teferruat ve tarım aletleri; çiftçi değilse sanat ve mesleği için gerekli olan alet ve edevatı ve kitapları; arabacı, kayıkçı, hamal gibi küçük taşıt sahiplerinin ancak geçimlerini sağlayan taşıt vasıtaları

Borçlu veya ailesinin geçimleri için gerekli ise, borçlunun tercih edeceği bir süt veren mandası veya ineği veyahut üç keçi veya koyunu ve bunların üç aylık yem ve yataklıkları,

Borçlu ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları ile;
a) Borçlu çiftçi ise ayrıca gelecek mahsul için gerekli olan tohumluğu,
b) Borçlu bağ, bahçe veya meyva ve sebze yetiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimleri için zaruri olan bağ, bahçe ve bu işler için gerekli bulunan alat ve edevatı, malzemesi ve fide ve tohumluğu,
c) Geçimi hayvan yetiştirmeye münhasır olan borçlunun kendisinin ve ailesinin geçimleri için zaruri olan miktarda hayvan ile bu hayvanların üç aylık yem ve yataklıkları,

Memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinde malül olanlara bağlanan emekli aylıkları ile, bu kabil kimselerin dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar ve ordunun hava ve denizaltı mensuplarına verilen uçuş ve dalış ikramiyeleri,

Bir yardım sandığı veya derneği tarafından hastalık, zaruret ve ölüm gibi hallerde bağlanan aylıklar,

Vücut ve sağlık üzerine ika edilen zararlar için tazminat olarak zarar görenin kendisi veya ailesine toptan veya irat şeklinde verilen veya verilmesi gereken paralar,

Askerlik malullerine, şehit yetimlerine verilen harp malullüğü zammı ile, 1485 sayılı kanun gereğince verilen tekel beyiyeleri,

Borçlunun haline münasip evi  ancak evin değeri fazla ise bedelinden haline münasip bir yer alınabilecek miktarı borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılabilir ,

Harcırah Kanununa göre yapılan ödemeler,

2022 sayılı Kanun uyarınca bağlanan aylıklar.
m.71
Asgari ücreti aşmayan aylık gelirlerin onda birinden fazlası
6245 sayılı Harcırah Kanunu m. 61
Harcırah Kanunu’na göre ödenecek istihkaklar
6831 sayılı Orman Kanunu m. 31
Madde hükümlerine göre verilen yapacak ile bunların enkazı ve yakacak odun
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu m. 203
Aile yardımı ödenekleri
m. 207
Doğum yardımı ödeneği
m. 208
Ölüm yardımı ödeneği
5393 sayılı Belediye Kanunu m. 15
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri
5411 sayılı Bankacılık Kanunu m. 82
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun malları
m. 111
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun malları ile hak ve alacakları
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu m. 143
Askeri öğrencilerin harçlıkları
m. 154
Aile yardım ödeneği
m. 176
Doğum yardım ödeneği
m. 177
Ölüm yardım ödeneği
5543 sayılı İskan Kanunu m. 21
5543 Sayılı Kanuna göre verilen taşınmaz mallar (temlik tarihinden itibaren 10 yıl süreyle)
Geç. m. 2
Madde gereğince verilen taşınmaz mallar (10 yıl süreyle)
5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar Ve Doğal Mineralli Sular Kanunu m. 13
Ruhsat alanının işletilmesinde gerekli olan kuyular, her türlü tesisler, ekipman, su taşıma hat ve sistemleri, aletleri ile bir yıllık diğer işletme malzemesi gibi kaynağın üretimine yönelik ayrılmaz parçalar, münferiden
5737 sayılı Vakıflar Kanunu m. 15
Vakıfların hayrat taşınmazları
m. 77
Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ve mazbut vakıflara ait taşınmazlar
5738 sayılı Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli Ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması Hakkında Kanun m. 15
İdarece alınan teminatlar
5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması İle Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun m. 5
5774 Sayılı Kanuna göre bağlanan aylıklar (nafaka borçları hariç olmak üzere)
Geç. m. 1
2012 olimpiyat oyunlarına hazırlanmak amacıyla olimpik ve paralimpik spor dallarında en az yıldızlar seviyesinde olmak kaydıyla yetiştirilecek sporculara yapılacak harçlık ödemeleri
132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanunu m. 13
Türk Standartları Enstitüsünün malları devlet malı sayılır
57 sayılı Anadolu Ajansının Malları Ve Personeli Hakkında Kanun m. 1
Anadolu Ajansı malları devlet malı sayılır
209 sayılı Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun m. 12
Döner sermayeye ait bütün mallar devlet malı sayılır
580 sayılı Milli Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanunu m. 15
Milli Prodüktivite Merkezi’nin malları devlet malı sayılır
278 sayılı Türkiye Bilimsel Ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun m. 20
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumuna ait mallar devlet malı sayılır
772 sayılı Çarşı Ve Mahalle Bekçileri Kanunu m. 42
Bekçi teşkilatına ait her türlü mal ve kıymetler devlet malı sayılır
969 sayılı Tarım Ve Köyişleri Bakanlığının Merkez Ve Taşra Kuruluşlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanun m. 12
Döner Sermayeye ait mallar  devlet malı sayılır
442 sayılı Köy Kanunu m. 8
Köyün orta malı  devlet malı sayılır
1164 sayılı Arsa Üretimi Ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun m. 17
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün bütün malları devlet malı sayılır
2252 sayılı Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu m. 10
Döner sermayeye ait mallar devlet malı sayılır
2560 sayılı İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun m. 27
İSKİ'ye ait taşınır ve taşınmaz mallar devlet malı sayılır
4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun m. 22
Korunma sandığının mevcudu devlet malı sayılır
3670 sayılı Milli Piyango Teşkiline Dair Kanun m. 12
Piyango idaresine ait mallar  devlet malı sayılır
2863 sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu m. 5
Devlete, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar ile özel hukuk hükümlerine tabi gerçek ve tüzelkişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlarda varlığı bilinen veya ileride meydana çıkacak olan korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları devlet malı sayılır
5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanunu m. 9
Müdürlüğün bütün malları devlet malı sayılır
2954 sayılı Türkiye Radyo Ve Televizyon Kanunu m. 59
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun malları ve her çeşit mevcutları devlet malı sayılır
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun m. 60
Rekabet Kurumu’nun para, evrak ve her çeşit malları devlet malı sayılır
4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş Ve İdaresine İlişkin Kanun m. 7
İşyurtları Kurumuna ait mallar devlet malı sayılır
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu m. 53
İşsizlik Sigortası Fonu’nun gelirleri ile bu gelirlerle alınan mallar devlet malı sayılır
4457 sayılı Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun m. 22
Kurumun para, evrak ve her çeşit malları devlet malı sayılır
4634 sayılı Şeker Kanunu m. 9
Şeker Kurulu’nun para, evrak ve her çeşit malları devlet malı sayılır
4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu m. 12
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun para, evrak ve her çeşit malları devlet malı sayılır
6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat Ve Vazifeleri Hakkında Kanun m. 51
Umum Müdürlüğün ve işletmelerinin bütün malları ve kıymetleri devlet malı sayılır
2804 sayılı Maden Tetkik Ve Arama Genel Müdürlüğü Kanunu m. 12
M.T.A. Enstitüsüne ait mallar devlet malı sayılır
2813 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanun m. 5
Telekomünikasyon Kurumunun para, evrak, dosya ve her çeşit malları
4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanunu m. 45
Akademinin para, evrak ve her çeşit malları devlet malı sayılır
5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun m. 28
Enstitünün malları devlet malı sayılır
5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu m. 34
Elektronik haberleşme hizmetleri ile ilgili olarak abone veya kullanıcılara tahsis edilen frekans, numara ve hat kullanımı ile internet alan adları gibi intifa ve kullanım hakları ile işletmecilerin yetkilendirmeleri
6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun m. 12
Genel Müdürlüğün bütün para ve malları
5957 sayılı Sebze Ve Meyveler İle Yeterli Arz Ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun m. 12 (YÜR. TAR.: 26.03.2011)
Ticari güvenin sağlanması ve tarafların haklarının korunması amacıyla, toptancı hallerinde faaliyet gösterenlerden, belediye meclisince belirlenen miktarda teminat olarak alınan nakit, banka teminat mektubu, Hazine bonosu, Devlet tahvili, hisse senedi, gayrimenkul rehni, sigorta teminatı ve nakde çevrilebilir diğer kıymetler
6112 sayılı Radyo Ve Televizyonların Kuruluş Ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun m. 34
Üst Kurulun malları
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m. 410 (TBK) (YÜR. TAR.: 01.07.2012)
İşçilerin ücretinin dörtte birinden fazlası (işçinin bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri için hakim tarafından takdir edilecek miktar, bu orana dahil değildir. Nafaka alacaklılarının hakları saklıdır)
6091 sayılı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu m. 17 (YÜR. TAR.: 01.01.2011)

17/1 fıkra kapsamında ilgili idarelere yapılan Hazine yardımları
351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu m. 41
Kurumun mal ve paraları
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu Geç. m. 6
Bu madde uyarınca ödenecek olan tazminatın tahsili sebebiyle idarelerin mal, hak ve alacakları
6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (YÜR. TAR.: 01.01.2012) m. 17
17/1 fıkra kapsamında ilgili idarelere yapılan Hazine yardımları
1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu m.17
Kurumun taşınır ve taşınmaz malları, bankalardaki mevduatları ile her türlü hak ve alacakları
406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu Ek m. 25
Telekomünikasyon hizmetleri ile ilgili olarak abone veya kullanıcılara tahsis edilen numara ve hat kullanımı gibi intifa ve kullanım hakları
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu m. 26 (YÜR. TAR.: 01.01.1984)
İdarece alınan teminatlar
1475 sayılı İş Kanunu m. 28
İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası (işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hakim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir. Bu kayıtlamalar nafaka borcu alacaklılarının haklarını kaldırmaz.)
1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu m. 16
Kişilerin bu kuruluşlardaki tasarruf mevduatından 3 000 liraya kadar olan kısmı (faizleri hariç)
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu m. 143
Harb okullarında, üniversite ve yüksek okullarda öğrenimde bulunan askeri öğrencilere ve Astsubay okulu öğrencilerine verilen harçlıklar
Ek m. 7
Yedek subay Okulu Öğrencilerine verilen harçlıklar
Ek m. 8
Askeri lise öğrencilerine verilen harçlıklar
182 sayılı Hizmet ve Seyis Erleri Hakkında Kanun m. 4 (YÜR. TAR.: 31.12.1960)
182 Sayılı Kanunun 2. Maddesi gereğince ödenen tazminat (hizmet eri tazminatı)
4274 sayılı Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilat Kanunu m. 64
Sandığın paraları
6222 sayılı Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun m. 5
Merkezi pazarlama ve bilet satışından elde edilecek gelirler (kamu kurum ve kuruluşlara ilişkin alacaklar hariç olmak üzere)
238 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri Ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname m. 20

Ortakların, kendilerine açılacak kredi ve verilecek avanslara mesnet olarak gösterdikleri ürünleri, hayvanları ve üretimleri ile ilgili her türlü makina ve araçları üzerinde, ortağı bulundukları kooperatiflerin mutlak rehin hakkı vardır. Bunlar, borçlu ortaklara yeddi emin sıfatıyla teslim edilmiş sayılan her türlü makina ve araçlar
70 Sayılı Bankalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname m. 22
Bu madde hükümleri gereğince tevdi olunan hisse senetleri veya teminat akçeleri (terhin ve adına tevdi olundukları kişilerin banka yönetim kurulu üyeliği görevinden doğan mali sorumlulukları dışında)


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder