28 Ağustos 2018 Salı

MOBBİNG NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ


… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;


DAVACI                               :

VEKİLİ                                :

DAVALI                               :

ADRESİ                                :

KONU                                   : Müvekkilimiz hakkında başlatılan savcılık soruşturması      nedeniyle uğranılan manevi zarar karşılığı ... TL’nin haksız fiil tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte tahsili istemidir.
           
DAVA DEĞERİ                  :
(Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)

AÇIKLAMALAR               :

1-) Müvekkilimiz …………. Şirketinde …… departmanında …… müdürü sıfatıyla …. yıldan bu yana çalışmaktadır. (EK - 1) Davalı ise …/…/… tarihinden bu yana yine aynı departmanda ….. pozisyonunda görev yapmaktadır.

2-) Davalı yan …../…./…. Tarihinde …..  Genel Müdürlüğe yaptığı başvuru ile müvekkilimizin bağlı bulunduğu departmanda çalışanlara çalışma teknikleri ve özellikle çalışma saatleri hususunda mobbing (psikolojik taciz) uyguladığını iddia etmiştir. (EK - 2)

3-) Yapılan başvuru nedeniyle müvekkilimiz hakkında idari soruşturma geçirmiş; bu süreçte geçici süreyle görev değişikliğine maruz kalmıştır. Ancak isnat edilen ve iddia edilen suçlamalar neticesinde başlatılan soruşturma sonucunda müvekkilimizin ilgili departmanda mobbing yapmadığı çalışanların beyanlarıyla da ortaya çıkmıştır. (EK - 3)

4-) Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, müvekkilimiz hem çalışma arkadaşları arasında rencide olmuş hem haksız ve mesnetsiz olarak bu iddialar ile uğraşmak zorunda kalmıştır. Bahsedilen sebeplerle işbu manevi tazminat davasını açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 6098 S. K. m. 56, 58.


HUKUKİ DELİLLER        :
1-Özlük Dosyası
2-Davalı yanın başvuru dilekçesi
3-Soruşturma Dosyası.
4-Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi,

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, istemimizin kabulü ile, … TL manevi tazminatın, başvuru tarihi olan …/…/… tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak tarafımıza verilmesine, yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına vekaleten talep ederiz. …/…/…


EKLER                                 :
1-Özlük Dosyası
2-Davalı yanın başvuru dilekçesi
3-Soruşturma Dosyası.
4-Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi,
5-Bir adet onaylı vekaletname örneği


Davacı Vekili
                                                                                                                      Av.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder