24 Haziran 2018 Pazar

ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU YARGITAY KARARI


T.C. YARGITAY
21.Ceza Dairesi
Esas:  2016/468
Karar: 2016/649
Karar Tarihi: 02.02.2016

ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU - KİŞİNİN BİLGİ VE RIZASI DIŞINDA TESİS EDİLMİŞ OLAN ABONELİK - SANIĞIN MÜŞTEKİNİN KİMLİK BİLGİLERİNİ KULLANARAK GSM ABONELİK SÖZLEŞMESİ DÜZENLEMESİ EYLEMİ - 5809 SAYILI ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU

ÖZET: "Kişinin bilgisi ve rızası dışında işletmeci veya adına iş yapan temsilcisi tarafından abonelik tesisi, işlemi veya elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt işlemi yapılamaz ve yaptırılamaz, bu amaçla gerçeğe aykırı evrak düzenlenemez, evrakta değişiklik yapılamaz ve bunlar kullanılamaz" ve "Gerçeğe aykırı evrak düzenlemek veya değiştirmek suretiyle kişinin bilgi ve rızası dışında tesis edilmiş olan abonelikler kullanılamaz" hükmü karşısında; sanığın, müştekinin kimlik bilgilerini kullanarak GSM Abonelik Sözleşmesi düzenlemesi eylemi, özel hüküm niteliğinde bulunan ve önödeme kapsamında olan 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 56. maddesine uyduğundan dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE karar verilmiştir.

(5237 S. K. m. 7, 50, 52, 62, 207) (5809 S. K. m. 56, 63) (5271 S. K. m. 309)

Dava ve Karar: Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 20.11.2015 gün ve 2015/24101/76323 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 15.12.2015 gün ve KYB.2015/386915 sayılı ihbarnamesi ile;

Özel belgede sahtecilik suçundan sanık ......’nun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 207/1, 62/1, 50/1-a ve 52/2. maddeleri uyarınca 6.000,00 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına dair Adana .... Asliye Ceza Mahkemesinin 04/07/2013 tarihli ve 2011/242 esas, 2013/567 sayılı kararının kesinleşmesini müteakip, 19.02.2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 63. maddesindeki değişikliğin sanık lehine uyarlanması talebinin reddine ilişkin aynı mahkemenin 27/08/2015 tarihli ve 2011/242 esas, 2013/567 sayılı ek kararına yönelik itirazın keza reddine dair mercii Adana ...... Ağır Ceza Mahkemesinin 03/09/2015 tarihli ve 2015/696 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosyanın incelenmesinde;

Dosya kapsamına göre Yargıtay 11. Ceza Dairesinin 24/10/2014 tarihli ve 2012/29948 esas, 2014/17470 sayılı ilâmında da belirtildiği üzere, 19.02.2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 6518 sayılı Kanunun 104 ve 105. maddeleri ile değişik 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 63. maddesinin 10. fıkrası ile yaptırıma bağlanan 56. maddesinin 4. fıkrasındaki "Kişinin bilgisi ve rızası dışında işletmeci veya adına iş yapan temsilcisi tarafından abonelik tesisi, işlemi veya elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt işlemi yapılamaz ve yaptırılamaz, bu amaçla gerçeğe aykırı evrak düzenlenemez, evrakta değişiklik yapılamaz ve bunlar kullanılamaz" ve 5. fıkrasındaki "Gerçeğe aykırı evrak düzenlemek veya değiştirmek suretiyle kişinin bilgi ve rızası dışında tesis edilmiş olan abonelikler kullanılamaz" hükmü karşısında; özel hüküm niteliğinde bulunan 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 56. maddesindeki düzenleme de gözetilip. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 7/2. maddesi gereğince sanığın hukukî durumunun yeniden değerlendirilmesi gerektiği cihetle, itirazın bu yönden kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması istenilmiş olmakla, Dairemize gönderilen dosya incelenerek gereği görüşüldü:

Sonuç: Hükümden sonra 19.02.2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 6518 sayılı Kanunun 104 ve 105. maddeleri ile değişik 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 63. maddesinin 10. fıkrası ile yaptırıma bağlanan 56. maddesinin 4. fıkrasındaki "Kişinin bilgisi ve rızası dışında işletmeci veya adına iş yapan temsilcisi tarafından abonelik tesisi, işlemi veya elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt işlemi yapılamaz ve yaptırılamaz, bu amaçla gerçeğe aykırı evrak düzenlenemez, evrakta değişiklik yapılamaz ve bunlar kullanılamaz" ve 5. fıkrasındaki "Gerçeğe aykırı evrak düzenlemek veya değiştirmek suretiyle kişinin bilgi ve rızası dışında tesis edilmiş olan abonelikler kullanılamaz" hükmü karşısında; sanığın, müştekinin kimlik bilgilerini kullanarak GSM Abonelik Sözleşmesi düzenlemesi eylemi, özel hüküm niteliğinde bulunan ve önödeme kapsamında olan 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 56. maddesine uyduğundan, Sonuç: 5237 sayılı TCK'nun 7/2. maddesi gereğince, sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesi gerektiği cihetle, uyarlama talebinin reddine ilişkin ek karara vaki itirazın bu yönden kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet bulunmadığı anlaşılmakla, kanun yararına bozma istemine atfen düzenlenen ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, mercii Adana ... Ağır Ceza Mahkemesinin 03.09.2015 gün ve 2015/696 değişik iş sayılı kararının CMK'nun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yerine getirilmesine, dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE, 02.02.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder