24 Haziran 2018 Pazar

ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU YARGITAY KARARI


T.C. YARGITAY
11.Ceza Dairesi

Esas:  2015/6814
Karar: 2015/29740
Karar Tarihi: 15.10.2015

SAHTECİLİK SUÇU - ÖZEL HÜKÜM NİTELİĞİNDE BULUNAN ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNUNUN MADDESİNDEKİ DÜZENLEME GEREĞİNCE SANIĞA ÖN ÖDEME ÖNERİSİNDE BULUNULARAK SONUCUNA GÖRE HÜKÜM KURULMASI GEREKTİĞİ – KİŞİNİN BİLGİSİ VE RIZASI DIŞINDA İŞLETMECİ VEYA ADINA İŞ YAPAN TEMSİLCİSİ TARAFINDAN ABONELİK TESİSİ

ÖZET: Özel hüküm niteliğinde bulunan Elektronik Haberleşme Kanunu'nun maddesindeki düzenleme gereğince sanığa ön ödeme önerisinde bulunularak sonucuna göre hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle Ceza Muhakemesi Kanunu’nun maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması istenilmiş olmakla, hükmün bozulması gerekmiştir.

(5237 S. K. m. 207) (5809 S. K. m. 63) (5271 S. K. m. 309)

Dava: Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 04.06.2015 gün ve 2015-11358/36865 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 29.06.2015 gün ve KYB. 233561 sayılı ihbarnamesi ile;

Özel belgede sahtecilik suçundan sanık M.. T..'ın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 207/1 ve 62/1. maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair Antalya 16. Asliye Ceza Mahkemesinin 14/10/2014 tarihli ve 2013/772 esas, 2014/843 sayılı kararını kapsayan dosyanın incelenmesinde;

19/02/2014 tarihinde yürürlüğe giren 6518 sayılı Kanunun 104 ve 105. maddeleri ile değişik 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 63. maddesinin 10. fıkrası ile yaptırıma bağlanan 56. maddesinin 4. fıkrasındaki "Kişinin bilgisi ve rızası dışında işletmeci veya adına iş yapan temsilcisi tarafından abonelik tesisi, işlemi veya elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt işlemi yapılamaz ve yaptırılamaz, bu amaçla gerçeğe aykırı evrak düzenlenemez, evrakta değişiklik yapılamaz ve bunlar kullanılamaz" ve 5. fıkrasındaki "Gerçeğe aykırı evrak düzenlemek veya değiştirmek suretiyle kişinin bilgi ve rızası dışında tesis edilmiş olan abonelikler kullanılamaz" hükmü karşısında; özel hüküm niteliğinde bulunan 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 56. maddesindeki düzenleme gereğince sanığa önödeme önerisinde bulunularak sonucuna göre hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması istenilmiş olmakla, Dairemize gönderilen dosya incelenerek gereği görüşüldü:

Karar ve Sonuç: İncelenen dosya içeriğine göre; kanun yararına bozma istemine atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, Antalya 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 14.10.2014 tarih, 2013/772 esas, 2014/843 sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde takdir ve ifasına, dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 15.10.2015 gününde oybirliği ile, karar verildi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder