20 Temmuz 2018 Cuma

İCBAR SURETİYLE İRTİKAP SUÇU YARGITAY KARARI


T.C. YARGITAY
5.Ceza Dairesi
Esas:  2014/9521
Karar: 2015/8943
Karar Tarihi: 27.03.2015

ÖZET: TCK'nın maddesindeki yetkiyi kötüye kullanmak suretiyle atılı suçu işleyen sanık hakkında aynı Kanunun madde ve fıkrası gereğince, cezanın infazından sonra başlamak üzere, hükmolunan cezanın yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi bozmayı gerektirmiştir.


(5237 S. K. m. 53, 250) 

Dava: İlk derece mahkemesince bozma üzerine verilen hüküm temyiz edilmekle, dosya incelendi;

Katılan Hazine vekilinin 06/06/2013 tarihli dilekçe ile temyizden vazgeçtiği anlaşılmakla, incelemenin; sanık ve müdafiin temyiz itirazlarıyla sınırlı olarak yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü:

Karar: Bozma üzerine yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

İrtikaba konu haksız menfaat miktarı olan 1.640,00 TL'nin, suç tarihi olan 2004 yılı itibariyle, Dairemizin uygulamaları ve paranın satın alma gücüne göre pek hafif değer sınırında kaldığı gözetilmeksizin ve lehe kanun karşılaştırması yapılırken 765 sayılı TCK'nın 219/3. maddesi değerlendirilmeksizin, yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kabule göre de;

Mağdurun ekonomik durumu araştırılmaksızın, sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 250/4. maddesinin uygulanması,

5237 sayılı TCK'nın 53/1-a maddesindeki yetkiyi kötüye kullanmak suretiyle atılı suçu işleyen sanık hakkında aynı Kanunun 53/5. madde ve fıkrası gereğince, cezanın infazından sonra başlamak üzere, hükmolunan cezanın yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Sonuç: Kanuna aykırı, sanık ve müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK'nın 321 ve 326 /son maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 27.03.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder