13 Ağustos 2018 Pazartesi

ARAÇ KİRA SÖZLEŞMESİ


ARAÇ KİRA SÖZLEŞMESİMadde 1- Taraflar ;

KİRAYA VERENİN;

ADI VE SOYADI:

ADRESİ:
 
ARAÇ PLAKA NO:

(Bundan böyle “ KİRAYA VEREN “ olarak anılacaktır.)

KİRALAYANIN;

ADI VE SOYADI (ÜNVANI):
 
ADRESİ:

(Bundan böyle “ KİRALAYAN ”  olarak anılacaktır.)

Madde 2- Sözleşmenin Konusu;

………… ………..'a ait ……….. Plakalı araçların …. gün/ay/yıl süre ile ……… ……….'ne kiralanmasıdır.

Madde 3- Sözleşmenin Süresi;

Başlangıç Tarihi: …/…/…

Bitim Tarihi: …/…/….

Tarafların anlaşması halinde bu süre uzatılır veya kısaltılır.

Sözleşme, bitim tarihine … gün/ay kala taraflarca fesih edilmediği takdirde aynı şartlarda …. gün/ay/yıl uzatılır.

Madde 4- Kira Bedeli;

Sözleşmeye konu her bir aracın kira bedeli aylık ……… -TL (KDV DAHİL) dir. Kira bedeli kira süresini izleyen ayın ilk haftası içerisinde fatura edilen bedel (KDV Dahil) karşılığında nakden ödenecektir.

Madde 5- Devir Yasağı;

Kiracı, kiralayanın onayı olmaksızın, aracı üçüncü şahıslara kullandıramaz. Bu durumda kiracı, aracı kullanacak üçüncü şahsın kimlik, adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydettirmeye ve kiralanan vasıtayı kullanma yetkisi tanıdığı kişinin, bu kontratın tüm koşullarına tamamen uymasını sağlamaya mecburdur. Aracı kullanan kişiler kontratta imzalan olamasa dahi kiracı ile birlikte müteselsil sorumludur.

Madde 6- Kiracının Yükümlülükleri;

Kiracı; seyir dışında aracı trafik kurallarına uygun ve güvenliğini sağlayacak biçimde, emniyetli bir yende kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür.

Kiralayanın yazılı izni olmaksızın araçlar yurt dışına çıkarılamaz.

Kiracı; hiçbir şekilde bu sözleşmeden doğan haklarını, aracın içindeki donanım ve gereçleri devir, temlik ve temin edemez, bunları kiralayana zarar verecek biçimde kullanamaz. Kiracı kira müddeti sonunda araçlarda teslim almış olduğu tüm makine cihaz ve demirbaşları tam ve eksiksiz olarak teslim edecektir.

Sözleşmeye konu araçların kullanımından doğan akaryakıt ve bakım onarım giderleri kiracı tarafından karşılanacaktır.

Kiracı; Kira süresi içinde aracın yağını, suyunu ve lastik havalarını kontrol etmekle yükümlüdür. Kiracı; kira süresi içinde vasıtanın Periyodik bakımlarını (yağlama, yağ değişimi v.b) yaptıracaktır.

Normal kullanma ve eskime sonucu yapılan tamirat yedek parça ve lastik değiştirme masrafları kiralayana aittir. Normal kullanım harici ihmal ve hatalı kullanım sonucu (Yağsız, Susuz kullanım, Lastik yarılması gibi) yapılacak tamirat parça ve lastik masrafları ile aracın hareket edememesi durumunda kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamaları ve geçerli tarife üzerinden hesaplanarak aracın işten kalma ücreti kiracıya aittir.

Kiracının veya üçüncü bir şahsın kusuruyla kaza halinde aracın uğrayacağı değer kaybı miktarının tamamını kiracı ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

Kiracı otomobili:

a) Gümrük yasaları ve ateşli silahlar mevzuatı başta olmak üzere, TC kanunlarına ve yönetmeliklerine aykırılık teşkil edecek şekilde taşınması suç olarak belirtilen eşyaların taşınması ve/veya diğer gayri kanuni işlerde kullanmayacağı ve/veya kullandırmayacağını, 

b) Yarış, hız denemesi, ralli, sağlamlık denemesi, motorlu sporlar ile trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda, dağlık arazi, kum, bataklık, dere yatağı v.s. gibi yerlerde ve amaçları dışında veya tahammül güçlerine uygun olmayan yer ve yollarda kullanmayacağı veya kullandırmayacağını,

c) Beyni ve refleksleri ve hareket kabiliyetlerini azaltan ya da uyuşturan emsali ilaçlar ve/veya                 maddeler almış kişilere, uyuşturucu etkisi altında veya alkollü olduğu hallerde otomobili kullanmayacağı ve kullandırmayacağını,

d) Hareket eden veya etmeyen başka otomobillerin çekilmesinde veya itilmesinde kullanmayacağı ve /veya kullandırmayacağını,

e) Trafik yasası ve yönetmeliği ile belirlenen yolcu sayısı üstünde yolcu almamayı, istihap haddini aşan yük taşıttırmayı, yasa ve yönetmelik esaslarına uygun olarak kullanmayı ve kullandırmayı taahhüt eder.

Madde 7- Hukuki Sorumluluk;

Kiracı kiraladığı araçlarla ilgili yapacağı ticari faaliyetten dolayı ve çalıştıracağı işçiler ile ilgili olarak tüm SSK, Maliye, Bölge Çalışma ve diğer resmi kurumlara karşı sorumludur.

Madde 8 - Vergi Sigorta ve Harçlar;

Kiralanan araçlara ait kira müddeti içerisinde tahakkuk eden tüm yasal vergiler kiracı tarafından ödenecektir.

Madde 9- Uyuşmazlıkların Çözümünde Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri;

İş bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde …… Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 10- Kiracı; bu Sözleşmede bulunan adresinin doğruluğunu beyanla, bu adresindeki herhangi bir değişikliği kiralayana derhal yazılı olarak bildireceğini, aksi takdirde sözleşmede yazılı adresine yapılacak gerek idari gerekse hukuki tebligatların geçerli sayılacağını ve tebliğ konusunda herhangi bir itirazda bulunulmayacağını taahhüt eder.

İş bu sözleşme bu madde ile birlikte 11 maddeden ibaret olup tarafların hür iradeleri ile
karşılıklı okunarak iki nüsha olarak düzenlenmiş ve imzalanmıştır …/…/…..

KİRAYA VEREN                                                  KİRACI
      İmza                                                                        İmza


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder