6 Ağustos 2018 Pazartesi

NİŞAN HEDİYELERİNİN İADESİ VEYA BEDELLERİNİN TAHSİLİ İSTEMİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

NİŞANLANMA KONUSU İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİYE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

... AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                            :

VEKİLİ                              :

DAVALI                           :

KONU                            : Nişan Hediyelerinin İadesi Veya Bedellerinin Tahsili İstemi.

AÇIKLAMALAR              :

1-) Müvekkilim davalı ile …/…/… tarihinde nişanlanmıştır. Müvekkilim nişan hediyesi olarak aşağıda belirttiğimiz eşyaları vermiştir.

2-) Davalı şahıs ile müvekkilimin ilişkisi gayet güzel devam etmekte iken davalı hiçbir neden göstermeksizin nişanı bozmuştur. Nişan bozulmasına rağmen davalı şahıs müvekkilimin vermiş olduğu hediyeleri geri iade etmemiştir. Dava konusu hediyeler müvekkilimin ekonomik ve sosyal konumu itibariyle alışılmışın dışında hediyelerdir. Müvekkilin ailesinin geleneklerinde bu tarz hediyelerin verilmesi genelde evlilikle birlikte söz konusu olmakta iken davalıya beslediği olağanüstü duygular müvekkili bu hediyeleri vermeye sevketmiştir.
3-) Yukarıda sözünü ettiğimiz nedenlerle söz konusu hediyelerin aynen, olmazsa bedellerinin iadesini sağlamak için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                   :   4721 S. K. m. 122 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER            : Faturalar, bilirkişi incelemesi, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM           : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalıya nişan nedeniyle hediye edilen 1 adet altın kaplama kol saati, iki adet adana burma tabir edilen bilezik, bir adet ... marka ... model tek taş altın yüzük ve bir çift ... marka ... model küpenin aynen alınarak müvekkilime iadesine, aynen iadesi mümkün olmayan eşyaların bedeli olan …TL.’nin tahsiline ve yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…
Davacı Vekili
Av.

NİŞANIN BOZULMASI SEBEBİNE DAYALI MANEVİ TAZMİNAT DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

NİŞANLANMA KONUSU İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİYE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ


  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

DAVACI                              :

VEKİLİ                                :

DAVALI                              :

ADRESİ                              :

DAVA DEĞERİ                  :

KONU                                : Nişanın Bozulması Sebebine Dayanan … TL. Manevi Tazminat İstemimizden İbarettir.

AÇIKLAMALAR               :

1-) Müvekkilemiz ile davalı taraf …/…/… tarihinde nişanlanmışlardır. Nişanlılık dönemlerindeki ilişkileri gayet iyi olmasına karşılık davalı taraf ortada hiçbir neden yokken ve hiçbir gerekçe göstermeksizin yaklaşık … ay önce müvekkilemize ve müvekkilemizin ailesine nişanı bozduğunu bildirmiştir.

2-) Nişanın bozulmasından sonra, davalı taraf gerek nişan töreni yapılırken gerekse nişanlılık döneminde müvekkilemiz tarafından kendisine nişan hediyesi olarak verilen hediyeleri iade etmiştir. (EK 1) Müvekkilemiz de davalı tarafça kendisine verilen hediyeleri iade etmiş bulunmaktadır.

3-) Ancak söz konusu nişanın bozulmasından dolayı, psikolojik bunalıma giren müvekkilemizin yaşadığı büyük üzüntünün yanı sıra, davalı tarafın nişanın bozulmasından çok kısa bir süre sonra müvekkilemizin de içinde bulunduğu çevreden bir başkasıyla nişanlanmış olması (EK 2), müvekkilemizin arkadaşları ve komşuları arasında küçük düşmesine, kişilik haklarının zedelenmesine ve kendisi hakkında namusuna ilişkin asılsız dedikoduların çıkmasına sebebiyet vermiştir. İşbu durum tanıkların (EK 3) anlatımları ile yargılama aşamasında açıkça ortaya konulacaktır.

4-) Ortada hiçbir neden yokken ve tamamen davalı tarafın kusuru ve sebep olduğu durum sonucunda sokağa çıkamaz hale gelen, günlük işlerine psikolojik destek (EK 4) almasına rağmen devam edemeyen müvekkilemiz, toplum içinde rencide olmuş, şeref ve namus duyguları yaranlanmıştır. Müvekkilemizin içine düştüğü psikolojik bunalımı ve toplumda hissettiği baskıları hafifletebilmek amacıyla manevi tazmin için, Mahkemeniz’de işbu belirsiz alacak ve tespit davasını açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                 : 4721 S. K. m. 121, 6100 S. K. m. 107, 4787 S. K. m. 4

HUKUKİ DELİLLER                    :  İnternet üzerindeki sosyal paylaşım sitesinden alınan fotoğraflar, Tanık anlatımları, Hastane raporları

SONUÇ VE İSTEM                      : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalının ortada hiçbir neden yokken nişanı bozmasından dolayı müvekkilimizin uğramış olduğu manevi zararların karşılığı olarak manevi zararının değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere asgari[1] ........TL manevi tazminatın haksız fiilin gerçekleştiği tarih olan …/…/… tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederiz.  …/…/…


EKLER                                 :
1-) İade edilen Hediyelerin listesi
2-) İnternet üzerindeki sosyal paylaşım sitesinden alınan fotoğraflar
3-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi
4-) …… Hastanesi’nin …/…/… tarihli Psikiyatrik Muayene Raporu
5-) Bir adet özel yetkiyi içeren onaylı Vekaletname ÖrneğiDavacı Vekili
Av.[1] Örnek dilekçe, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda yer alan dava çeşitlerinden olan “Belirsiz Alacak Ve Tespit Davası”na uygun olarak hazırlanmış olmakla birlikte doktrin ve yargıtay uygulamaları farklılık arzedebilmektedir. Doktrinde manevi tazminat davalarının belirsiz alacak davası olarak açılabileceği belirtilse de (Bknz; Pekcanıtez, Hakan, Belirsiz Alacak Davası, Ankara, 2011, s. 81,82 ; Çil, Şahin- Kar, Bektaş, İş Yargısında Belirsiz Alacak Davası Ve Kısmi Dava, Ankara, 2012, s. 158, 159, 160, 161 ; Pekcanıtez, Atalay, Özekes, Medeni Usul Hukuku, Ankara, 2011, s.304) Yargıtay'ın uygulamasından kaynaklı farklılıklar olabileceğini önemle belirtmek isteriz. (21.HD. 06.03.2013 T. 2013/3004 E. 2013/4066 K.)

NİŞANIN BOZULMASI SEBEBİNE DAYALI MADDİ TAZMİNAT DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

NİŞANLANMA KONUSU İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİYE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ


  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

DAVACI                               :

VEKİLİ                                :

DAVALI                               :

DAVA DEĞERİ                  :

KONU                                   : Nişanın Bozulması Sebebine Dayanan … TL. Maddi Tazminat İstemimizden İbarettir.

AÇIKLAMALAR               :

1-) Müvekkilemiz ile davalı taraf …/…/… tarihinde nişanlanmışlardır. Nişanlılık dönemlerindeki ilişkileri gayet iyi olmasına karşılık davalı taraf ortada hiçbir neden yokken ve hiçbir gerekçe göstermeksizin yaklaşık … ay önce müvekkilemize ve müvekkilemizin ailesine nişanı bozduğunu bildirmiş ve nişanı bozduktan kısa bir süre sonra bir başkası ile nişanlanmıştır (EK 1).

2-) Müvekkilemiz ile davalı taraf arasında nişanın davalı tarafça bozulduğu tarihe kadar herhangi bir anlaşmazlığın ya da uyuşmazlığın bulunmadığı, tarafların son derece iyi anlaştıkları ve davalı tarafın haklı bir sebep olmaksızın nişanı bozmuş olduğu, müvekkilemiz ve davalı tarafın ortak arkadaş çevrelerince de malum olup, işbu durum tanıkların (EK 2) anlatımları ile yargılama aşamasında açıkça ortaya konulacaktır.

3-) Nişanın bozulmasından sonra, müvekkilemiz evlenecekleri umuduyla ….. Mobilya Mağazacılık A. Ş.’den taksitle aldığı … marka 2 adet halı, … marka … modeli yatak odası takımı, … marka … modeli yemek odası takımını söz konusu mağazaya iade etmek zorunda kalmış, nişanın bozulmasına kadar olan sürede yapmış olduğu toplam ….. TL. tutarındaki ödemeyi (EK 3) söz konusu mağaza sahiplerinden istemesine rağmen geri alamamıştır.
4-) Mağaza sahiplerine ödenen peşinat bedeli de dahil olmak üzere toplam …. TL. miktarın müvekkilemize iade edilmemiş olmasından dolayı uğranan zarar bedelini davalı taraftan tahsil etmek amacıyla Mahkemeniz’de dava açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER          : 4721 S. K. m. 120, 6100 S. K. m. 105, 240, 4787 S. K. m. 4

HUKUKİ DELİLLER     : İnternet üzerindeki sosyal paylaşım sitesinden alınan fotoğraflar, Tanık anlatımları,   … Mağazası’na ait ödeme makbuzları

SONUÇ VE İSTEM        : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalının ortada hiçbir neden yokken nişanı bozmasından dolayı müvekkilemizin uğramış olduğu ….. TL. tutarındaki maddi zararların karşılığı olarak … TL. maddi tazminatın dava tarihinden işleyecek kanuni faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilemiz adına saygıyla talep ederiz.  …/ …/ …

EKLER                                

1- İnternet üzerindeki sosyal paylaşım sitesinden alınan fotoğraflar
2- Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi
3-   Mağazası’na ait ödeme makbuzları

4- Bir adet özel yetkiyi içeren onaylı Vekaletname Örneği


Davacı Vekili
Av.