13 Ağustos 2018 Pazartesi

ŞİRKET HİSSESİNİN HACZİ MÜZEKKERESİ


T.C.
 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ


DOSYA NO               : …/ … E.


… TİCARET SİCİL MEMURLUĞU'NA


ALACAKLI               :
VEKİLİ                      :
BORÇLU                   :
BORÇ MİKTARI     : … TL. (faiz ve masraflar dahil)


Yukarıda tarafları ve miktarı yazılı olan dosyadan borçlu şirketin, başka şirketlerden alacaklı olması halinde ve başka bir şirkete ortak olarak o şirketlerde hisseleri olması halinde bu hisselere haciz konulmasına karar verilmiştir.

Karar gereğince işlem yapılarak neticesinden müdürlüğümüze bilgi verilmesi rica olunur. …/…/…


 İcra Müdürlüğü
İcra Müdürü
Mühür ve İmza

ŞİRKET KAR PAYININ HACZİ TALEBİ


 T.C.  … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE


DOSYA NO               : …/ …

ALACAKLI               :

VEKİLİ                      :

BORÇLU                   :

BORÇ MİKTARI     :   … TL


            Yukarıda adı ve soyadı belirtilen dosya borçlusu, …/ …/ … tarihinde Ticaret Sicili’ne tescil edilen ve halen faaliyette olan … isimli şirketin ortaklarından biridir. Dosya borçlusunun müvekkilimize olan borcu nedeni ile, Müdürlüğünüzün yukarıda numarası verilen dosyası ile hakkında icra takibi yapılmıştır.

Dosya borçlusunun takibe konu olan borcu nedeni ile, ortağı bulunduğu … isimli şirkette bulunan … yılına ait varsa kar payının dosya borcunu karşılayacak miktarına haciz konulmasını, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.Alacaklı Vekili
    Av.- Anonim şirketlerde paylar için pay senedi veya pay ilmühaberi çıkarılmamışsa, borçlunun şirketteki payı icra dairesi tarafından şirkete tebliğ olunarak haczedilir.

- Haczin şirket pay defterine işlenmesi zorunludur; ancak haciz, şirket pay defterine işlenmemiş olsa bile şirkete tebliğ tarihinde yapılmış sayılır.

- Haciz, icra dairesi tarafından tescil edilmek üzere Ticaret Siciline bildirilir.

- Haczedilen payların devri, alacaklının haklarını ihlal ettiği oranda batıldır.

- Haczedilen payların satışı, taşınır malların satışı usulüne tabidir.

- Bir şirket devam ettiği müddetçe ortaklardan birinin şahsi alacaklıları, haklarını ancak şirketin bilançosu gereğince o ortağa düşen kar payından ve şirket fesh olunmuşsa tasfiye payından alabilirler. Henüz bilanço tanzim edilmemişse alacaklı bilançonun tanzimi neticesinde borçluya düşecek kar ve tasfiye payı üzerine ihtiyati haciz koydurabilir. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerle anonim şirketlerde alacaklılar, borçlularına ait bulunan hisse senetlerini haczettirebilirler. (6762 S. K. m. 145)

- Ortaklardan birinin iflası halinde iflas idaresi en az altı ay önce ihbar etmek şartı ile şirketin feshini isteyebilir. Ortaklardan birinin payını haczettirmiş olan alacaklı da aynı hakka sahiptir. İhbar neticesinde şirket fesih olunarak tasfiye haline girerse tasfiye memurları, aleyhine takibat yapılan ortağa düşen tasfiye payını iflas idaresine veya icra dairesine vermeye mecburdurlar. (6762 S. K. m. 522)

- Bir ortağın şahsi alacakları, ancak ortağa ait faiz ve gelir - gider farklarından hissesine düşen miktarı ve kooperatifin dağılmasında ona ödenecek payı haczettirebilirler. (1163 S. K. m. 19)

İHTİYATİ HACZİN KESİN HACZE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ TAELBİ


T.C.
… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ


DOSYA NO               : …/ … E.


ALACAKLI               :

VEKİLİ                      :

BORÇLU                   :

BORÇ MİKTARI     : … TL (Faiz ve masraflar hariç)


             Yukarıda borç miktarı yazılı olan borçlu/ların müvekkilimize olan borcundan dolayı ……. Mahkemesi’nin …./… E. sayılı ve  …./…/…. Tarihli kararı ile ihtiyati haciz kararı verilmiştir.

……. süresi içinde verilen ihtiyati haczin kesin hacze çevrilmesi için karar gereğince işlem yapılması arz ve talep olunur. …./…./…Alacaklı Vekili                                                                                             … İcra Müdürlüğü
İcra Müdürü
Mühür ve İmza


İCRA KEFİLLİĞİ TALEBİ


T.C.
… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ


DOSYA NO              : …/ … E.
Alacaklı vekili ile icra kefili olacağını beyan eden aşağıda açık kimliği kayıtlı … … geldiler. İcra kefili söz alarak “borcun tamamına takip miktarı, faiz, vekalet ücreti ve icra masrafları olmak üzere toplam … TL. ve …/ …/ … tarihinden itibaren işleyecek faiz, dosya masrafları ve tüm fer’ileri ile birlikte icra kefili oluyorum” dedi.

Yapılacak başkaca işlem kalmadığından iş bu tutanak birlikte imza altına alındı. …/ …/ …İcra Kefili                              Alacaklı Vekili                      İcra Müdürü
- Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir; bu rızanın sözleşmenin kurulmasından önce ya da en geç kurulması anında verilmiş olması şarttır (6098 S. K. m. 584).


- Kefalet sözleşmesinde sonradan yapılan ve kefilin sorumlu olacağı miktarın artmasına veya adi kefaletin müteselsil kefalete dönüşmesine ya da kefil yararına olan güvencelerin önemli ölçüde azalmasına sebep olmayan değişiklikler için eşin rızası gerekmez (6098 S. K. m. 584).

- Ticaret siciline kayıtlı ticari işletmenin sahibi veya ticaret şirketinin ortak ya da yöneticisi tarafından işletme veya şirketle ilgili olarak verilecek kefaletler, mesleki faaliyetleri ile ilgili olarak esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı esnaf veya sanatkârlar tarafından verilecek kefaletler, 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun kapsamında kullanılacak kredilerde verilecek kefaletler ile tarım kredi, tarım satış ve esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca kooperatif ortaklarına kullandırılacak kredilerde verilecek kefaletler için eşin rızası aranmaz (6098 S. K. m. 584).

ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN TAAHHÜDÜ DİLEKÇESİT.C
............ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NO: ...../.......


            Alacaklı vekili ile 3. kişi: ............ geldiler, 3. kişi, “Ben bu dosya borcunun tamamına fer'ileri ile birlikte icra kefili olmak istiyorum. İcra emrinden bir örneği şu anda icra dairesinde tebliğ aldım, borcun miktarına vakıfım. İİK 20 ve devamı maddelerine göre lehime işleyecek sürelerden feragat ediyorum, takibin kesinleştirilmesinde hiç bir sakınca yoktur.

............ tarihi itibariyle

............
ÖDEME TAAHHÜTLERİ: ............
TOPLAM TAAHHÜT TUTARI: ............
TAAHHÜTTE BULUNAN BORÇLU: ............ adına icra kefili  ............
           
            Ayrıca dosyada belirtilen borcun tamamını yasal faizi, icra giderleri ve vekalet ücreti gibi tüm fer'ileriyle birlikte yukarıda belirttiğim vade ve miktarlarda ödemem halinde ............ daha faiz işleyeceğini ve bu borcu toplam ............ olarak ödeyeceğimi biliyorum, kabul ve taahhüt ediyorum.


KİMLİK FOTOKOPİSİ ALINARAK DOSYAYA KONULDU.


ALACAKLI VEKİLİ SÖZ ALARAK:

“Borçlu adına icra kefili olarak üçüncü kişinin yukarıdaki ödeme taahhüdünü aynen kabul ediyorum. Kabulümüzün borçluya/üçüncü kişiye bildirimi yapılarak, cezai sorumluluğu anlatılsın.”, dedi. ............


ALACAKLI VEKİLİ
............
Borçlunun/üçüncü kişinin kimlik fotokopisi dosyaya alındı; borçluya/üçüncü kişiye alacaklı vekilinin ödeme taahhüdünü aynen kabul ettiği ve taahhüdü ihlal halinde cezai sorumluluğun bulunduğu açıkça anlatılıp keyfiyet ihtar olundu. İşbu tutanak birlikte imza altına alındı. ...........

3. Kişi.


............
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
        İcra Müdürü
     Mühür ve İmza


TAPU KAYDINA HACİZ KONULMASI MÜZEKKERESİ (DOSYANIN YENİLENMESİ SEBEBİ İLE)


……. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO  : ……….. E.

......... TAPU MÜDÜRLÜĞÜ/TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ALACAKLI           :
VEKİLİ                   :
BORÇLU                :                   
BORÇ MİKTARI    :
Yukarıda Esas no.su ve tarafları yazılı Müdürlüğümüz dosyasından borçlu adına yapılan takipte, borçlu adına kayıtlı olması halinde … ili … ilçesi … mevkii … ada … pafta … parselde kayıtlı taşınmazın ve yapılacak araştırma neticesi bulunacak borçlu adına kayıtlı diğer taşınmazların kaydına haciz konulmasına karar verilmiştir.
             Karar gereğinin ifası ile neticeden Müdürlüğümüz dosyasına bilgi verilmesi hususu rica olunur.    
…….. İcra müdürü

TAPU KAYDINA HACİZ KONULMASI TALEBİ (DOSYANIN YENİLENMESİ SEBEBİ İLE)


T.C. … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO              : …/ … E.
BORÇLU/LAR        :
            Yukarıda esas numarası belirtilen Müdürlüğünüz dosyasındaki haciz,
…/…/… tarihinde düşmüş olup, dosya …/…/… tarihinde tarafımızca tekrar yenilenmiştir.
                                   Dosya borçlusu … … adına kayıtlı gayrimenkul bulunması durumunda kayıtlarına haciz konulması için …..  Tapu Müdürlüğü’ ne /Tapu Sicil Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasını müvekkil adına saygıyla talep ederiz. …/…/…
                                          Alacaklı Vekili
Av.

KARAR                    : Talep gibi işlem yapılmasına karar verildi. …/ …/ …
… İcra Müdürlüğü
İcra Müdürü
Mühür ve İmza
SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ


… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;


DAVACI                                :

VEKİLİ                                 :

DAVALI                                :

ADRESİ                                :

KONU                                   : Sıra Cetveline itirazımızdan ibarettir.

DAVA DEĞERİ                   :

AÇIKLAMALAR                 :

1-) Borçluya ait aracın satışından sonra düzenlenen sıra cetvelinde satış bedelinin davalı … …’ye ödenmesine karar verilmiştir. (EK-1)

2-) Davalı … …, borçlunun eski iş ortağı olup borçluyla aralarında herhangi bir alacak borç ilişkisi bulunmamaktadır ve bu nedenle takip ve alacak muvazaalıdır. Her zaman düzenlenmesi mümkün olan bono, alacağın varlığını kanıtlamaya tek başına yeterli delil olarak kabul edilemez. (EK - 2)

3-) Muvazaalı bir takibe dayalı olarak düzenlenen sıra cetveli hukuka uygun bulunmamaktadır. Açıkladığımız bu nedenlerle işbu sıra cetveline itiraz davasını açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : 2004 S. K. m. 140, 141, 142, 235


HUKUKİ DELİLLER          :
1- …… İcra Müdürlüğü’nün …/…/… sayılı takip dosyasındaki sıra cetveli
2- Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi,
3-Bilirkişi


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkilimin alacağının kabulü ile masanın bu alacağı ödemeye mahkum edilmesine,  sıra cetvelinin buna göre düzeltilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

EKLER:
1- …… İcra Müdürlüğü’nün …/…/… sayılı takip dosyasındaki sıra cetveli
2- Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi,
3-Bir adet onaylı vekaletname örneği

Davacı Vekili
     Av.


HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ - EMEKLİ MAAŞI


… …  İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE


DOSYA NO                           :

ŞİKAYET EDEN
(BORÇLU)                            :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES                                  :

VEKİLİ                                   :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES                                  :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ALACAKLI                           :

KONU                                  : Emekli maaşına uygulanan hacze ilişkin şikayetimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                 :

1-) Müvekkilimiz hakkında alacaklı tarafından yapılan ….. İcra Müdürlüğü’ nün …/… nolu takip dosyasıyla yapılan icra takibi (EK 1) sonucunda  … İcra Müdürlüğü tarafından müvekkilin SGK’dan aldığı emekli maaşına (EK 2) …/…/… tarihinde …. – TL miktarlı haciz müzekkeresi (EK 3) yazılarak haciz konmuştur.

2-) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ nun 93. maddesinde yer alan düzenlemeye göre “Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir.” Müvekkilimizin SGK’dan aldığı emekli maaşına haciz konması yönünde muvafakati bulunmamakta ilgili kanun hükmüne göre de muvafakat olmadan emekli maaşına konan haciz geçersiz olup bunu konu edinen memur işlemi hukuka aykırıdır.

3-) Bu nedenle, emekli maaşının haczine ilişkin memur işleminin “haczedilmezlik” nedeniyle iptalini sağlamak amacıyla mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : 5510 S. K. m. 93, 2004 S. K. m. 16, 18, 6100 S. K. m. 316-322

HUKUKİ DELİLLER          : … İcra Müdürlüğü’nün …/… nolu Takip Dosyası, Haciz Müzekkeresi
SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, emekli maaşının haczine dair memur işleminin iptaline ve müvekkilimize ait emekli maaşı üzerinde bulunan haczin kaldırılmasına karar verilmesini mahkemenizden saygıyla talep ederiz.  …/…/…
Şikayet Eden/Borçlu Vekili
Av.

EKLER          : 1-….. İcra Müdürlüğü’ nün …/… nolu takip dosyası
  2- SGK Emekli Sicil Kaydı
  3- Haciz müzekkeresi
  4- Bir adet onaylı vekaletname örneği.

MAAŞ HACZİNİN FEKKİ MÜZEKKERESİ


T.C.
  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ


DOSYA NO   : …/ … E.


.............


ALACAKLI   :

VEKİLİ          :

BORÇLU       :


Yukarıda adı ve soyadı belirtilen borçlunun, maaşına konulan haczin işbu dosyamıza şamil olmak üzere fekkine ve ödenen var ise kendisine iadesine karar verilmiştir.

Karar gereğince işlem yapılarak neticeten Müdürlüğümüze bilgi verilmesi rica olunur. …/ …/ …


… İcra Müdürlüğü
İcra Müdürü
Mühür ve İmza

MAAŞ HACZİNİN FEKKİ TALEBİ


T.C. … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE


DOSYA NO               : …/ … E.

BORÇLU/LAR         :


Yukarıda dosya numarası belirtilen borçlunun maaşına konulan haczin işbu dosyamıza şamil olmak üzere fekkine, ödeme var ise iadesine karar verilmesini, karar gereğini yerine getirmek üzere … yazı yazılmasını müvekkilim adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …


Alacaklı Vekili
Av.KARAR                     : Talep gibi İşlem Yapılmasına karar verildi. …/ …/ …


… İcra Müdürlüğü
İcra Müdürü
Mühür ve İmza

MAAŞ HACZİ TALEBİ


T.C. … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE


DOSYA NO               : …/ … E.

BORÇLU/LAR         :

İŞYERİ ÜNVANI     :


Yukarıda ismi, çalıştığı işyeri ve işyeri adresi belirtilen borçlunun almakta olduğu ücretinin, nema, toplu sözleşme farkı ve ikramiyelerinin 1/4'ünün; teminatlar bakımından, borçlunun iş akdinin feshi halinde ihbar ve kıdem tazminatının tamamının veya emekli olması halinde ödenecek emekli ikramiyesinin tamamının borç miktarına yetecek kadarına haciz konulmasına; borçlunun maaş miktarında veya iş akdinin sona ermesi durumunda veya maaşını başka bir işyerinden almasını zorunlu kılacak bir değişiklik olmasında, gereken bilgilerin müdürlüğünüze yapılmasına, borçlunun maaşı üzerinde başkaca haciz var ise bunların ve müdürlüğünüz dosyasının sırasının bildirilmesinin de istenmesine karar verilmesini, karar gereğini yerine getirmek üzere ilgili işyerine yazı yazılmasını müvekkilim adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …


Alacaklı Vekili
Av.KARAR                     : Talep gibi İşlem Yapılmasına karar verildi. …/ …/ …


… İcra Müdürlüğü
İcra Müdürü
Mühür ve İmzaMAAŞ HACZİ TALEBİ (NAFAKA İÇİN)


T.C …. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ


DOSYA NO                          : …/ … E.

BORÇLU                              :

BORÇLU
İŞ YERİ ÜNVANI               :

NAFAKA MİKTARI          : … Aylık nafaka miktarı ve belirlenecek tahsil harcı

BİRİKMİŞ
NAFAKA MİKTARI          :

Yukarıda ismi yazılı nafaka alacaklısı tarafından; yukarıda ismi, çalıştığı işyeri ve işyeri adresi belirtilen borçlu aleyhine girişilen icra takibinde borçlunun nafaka borcundan dolayı almakta olduğu maaş ve ücretlerinin,

1-) Nafaka borçlusunun her ay ödemek zorunda olduğu yukarıda miktarı yazılı aylık nafakanın tamamının ve tahsil harcının (% …) borçlunun maaş veya ücretlerinden üzerinde haciz olsa bile kesilmesine,

2-) Yukarıda yazılı birikmiş nafaka (tahsil harcı, işlemiş yasal faizi, icra vekalet ücreti, icra masrafları dahil) miktarının, aylık nafaka miktarı kesildikten sonra borçlunun geri kalan maaş veya ücretinin 1/4'ü üzerinden kesilmesine, kesintilerin her ay düzenli olarak İ.İ.K. 355. maddesi gereğince Müdürlüğünüzün yukarıda belirtilen banka hesabına dosya numarası belirtilerek gönderilmesine; teminatlar bakımından, borçlunun iş akdinin feshi halinde ihbar ve kıdem tazminatının tamamının veya emekli olması halinde ödenecek emekli ikramiyesinin tamamının borç miktarına yetecek kadarına haciz konulmasına, borçlunun maaş miktarında veya iş akdinin sona ermesi durumunda veya maaşını başka bir işyerinden almasını zorunlu kılacak bir değişiklik olmasında, gereken bilgilerin müdürlüğünüze yapılmasına, borçlunun maaş ve ücretleri üzerinde daha önceden konulmuş hacizler mevcut ise hacizlerin konulduğu İcra Müdürlüklerinin adı ve dosya numaraları ile alacak miktarlarının bildirilmesinin de istenmesine, bu durumda birikmiş nafaka alacağının sıraya alınmasına, maaş haczi ile ilgili yukarıda yazılı hususlara uyulmadığı takdirde İ.İ.K.’nun 356. ve 357. maddeleri gereğince sorumlular hakkında işlem yapılacağı ihtaratının da ilgililere iletilmesine karar verilmesini, karar gereğini yerine getirmek üzere ilgili işyerine yazı yazılmasını müvekkilim adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …


Alacaklı Vekili
Av.KARAR                                : Talep gibi İşlem Yapılmasına karar verildi. …/ …/ …


… İcra Müdürlüğü
İcra Müdürü
Mühür ve İmza

MAAŞ HACZİ MÜZEKKERESİ (NAFAKA İÇİN)


T.C.
… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO                           : …/ … E.


............

ALACAKLI                           :

VEKİLİ                                 :

BORÇLU                              :

NAFAKA MİKTARI           : … TL. (aylık nafaka miktarı ve belirlenecek tahsil harcı)

BİRİKMİŞ
NAFAKA MİKTARI           :

BORÇ MİKTARI                : … TL. (faiz ve masraflar dahil)

HESAP NO                           :

Yukarıda ismi yazılı nafaka alacaklısı tarafından borçlu aleyhine girişilen icra takibinde borçlunun nafaka borcundan dolayı almakta olduğu maaş ve ücretleri üzerine haciz konulmasına karar verilmiş olup;

1-) Nafaka borçlusunun her ay ödemek zorunda olduğu yukarıda miktarı yazılı aylık nafakanın tamamının ve tahsil harcının (% …) borçlunun maaş veya ücretlerinden üzerinde haciz olsa bile kesilmesine,

2-) Yukarıda yazılı birikmiş nafaka (tahsil harcı, işlemiş yasal faizi, icra vekalet ücreti, icra masrafları dahil) miktarının, aylık nafaka miktarı kesildikten sonra borçlunun geri kalan maaş veya ücretinin 1/4'ü üzerinden kesilmesine, karar verilmiştir.

Karar uyarınca işlem yapılarak, neticeden bilgi verilmesi, kesintilerin her ay düzenli olarak İ.İ.K. 355.maddesi gereğince Müdürlüğümüzün aşağıda belirtilen banka hesabına dosya numarası belirtilerek gönderilmesi, borçlunun maaş ve ücretleri üzerinde daha önceden konulmuş hacizler mevcut ise hacizlerin konulduğu İcra Müdürlüklerinin adı ve dosya numaraları ile alacak miktarlarının bildirilmesi, bu durumda birikmiş nafaka alacağının sıraya alınması, borçlu kurumunuzda çalışmıyor veya başka bir kuruma atanmış, nakil veya tayin olmuş ise Müdürlüğümüze 7 gün içinde bildirilmesi, yukarıda yazılı hususlara uyulmadığı takdirde İ.İ.K.’nun 356. ve 357. maddeleri gereğince sorumlular hakkında işlem yapılabileceğinin bilinmesi ve gereği rica olunur …/ …/ …


… İcra Müdürlüğü
İcra Müdürü
Mühür ve İmzaİŞYERİ ADRESİ                  :

MAAŞ HACZİ MÜZEKKERESİ


T.C.
… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO                           : …/ … E.


… …’NE


ALACAKLI                           :

VEKİLİ                                 :

BORÇLU                              :

İŞYERİ ADRESİ                  :

BORÇ MİKTARI                : … TL. (faiz ve masraflar dahil)

Yukarıda yazılı alacağın tahsili için borçlunun, borcu bitinceye kadar ücret, nema, toplu sözleşme farkı ve ikramiyelerinin 1/4'ünün; teminatlar bakımından, borçlunun iş akdinin feshi halinde ihbar ve kıdem tazminatının tamamının veya emekli olması halinde ödenecek emekli ikramiyesinin tamamının borç miktarına yetecek kadarına haczine karar verilmiştir.

Karar uyarınca bu yazının tebliğini müteakip;

1-) Borçlunun almakta olduğu brüt ve net maaş tutarının tatbik edilip edilmediği hususunun teyiden 7 gün içinde müdürlüğümüze bildirilmesi,

2-) Borçlunun maaşından yapılacak tevkifatların geciktirilmeden en geç 7 gün içinde gönderilmesinin temini,

3-) Borçlunun maaşı üzerine konulmuş başka hacizler var ise sıraya alınması ve dosya no.ları ile borç miktarının ve ne zaman sona ereceğinin en geç 7 gün içinde bildirilmesi,

4-) Borçlunun yer değiştirme, istifa, emekli ve maaşında vuku bulabilecek değişikliklerin en geç 7 gün içinde bildirilmesi,

Haczin kayıtlarınıza yazılarak, kanuni yükümlülüklerin aksine hareket edenler hakkında 2004 sayılı İcra İflas Kanunu'nun 355., 356. ve 357. maddelerinin uygulanacağının bilinmesi rica olunur. …/ …/ …… İcra Müdürlüğü
İcra Müdürü
Mühür ve İmza

MAAŞ HACZİNE MUVAFAKAT


T.C.
… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ


DOSYA NO               : …/ … E.


… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NE


ALACAKLI               :

VEKİLİ                      :

BORÇLU                   :

BORÇ MİKTARI     : … (faiz ve masraflar dahil)


Borçlunun işbu borcundan dolayı almakta bulunduğu maaşından borçlunun muvafakati ile tüm alacaklarının kesilmesine karar verilmiştir.

Karar gereğince borçlunun maaşından yapılacak kesintilerin, muntazam olarak Müdürlüğümüze gönderilmesi,  rica olunur. …/ …/ …


… İcra Müdürlüğü
İcra Müdürü
Mühür ve İmza

FAZLA ÖDENEN MEBLAĞIN İADESİ MUHTIRASI (2004 S.K. m. 361)


T.C.
… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ


DOSYA NO               : …/... E.BORÇLU                   :

VEKİLİ                      :

ALACAKLI(LAR)    :


İcra takip dosyamıza takip iptal edilmeden önce ödenen ..TL fazla ödemenin tarafınıza yanlışlıkla tediye edildiği anlaşılmıştır. Tarafınıza iptal edilen takip dosyası kapsamından ödenmiş bulunan ….TL’nin iş bu muhtıranın tebliği tarihinden itibaren (7) gün içinde icra dosyamıza ödemeniz, aksi halde cebri icraya devam olunacağı, tarafınıza tebliğ olunur.  …/ …/ … [1]
… İcra Müdürlüğü
İcra Müdürü
Mühür ve İmza[1] 2004 S. K. m. 361: İcra dairelerince borçludan fazla para tahsil olunarak alacaklıya verildiği yahut yanlışlıkla bir tarafa para tediye olunduğu hesap neticesinde anlaşılırsa verilen para ayrıca hükme hacet kalmaksızın o kimseden geri alınır.

E-HACİZ TALEBİ


T.C. … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NEDOSYA NO               : …/ … E.

BORÇLU/LAR         :


Dosyamız borcundan dolayı, yukarıda ismi ve nüfus bilgisi belirtilen borçlular adına yürütülen icra takibi kesinleşmiş olup;

1-) Varsa adına kayıtlı tüm araç/ların trafik kaydı üzerine POLNET sistemi üzerinden haciz konulmasını, varsa diğer takyidatın nitelik ve miktarlarının sorulmasını,

2-) TAKBİS sistemi üzerinden borçlu adına kayıtlı taşınmazların varsa tespitini ve haczini,

3-) SGK sistemi üzerinden borçlunun kayıt bilgileri ve çalıştığı kurumların tespitini,

4-) Borçlu adına varsa PTTBANK Posta çeki hesabına UYAP üzerinden haciz konulmasına karar verilmesini,

müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …


Alacaklı Vekili
                                                                                                                          Av.

KARAR                     : Talep gibi İşlem Yapılmasına karar verildi. …/ …/ …


… İcra Müdürlüğü
İcra Müdürü
Mühür ve İmza

DOSYA ALACAĞINA HACİZ KONMASI MÜZEKKERESİ


T.C
............. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No: ...../.......

                                  

                                               ……. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE
                                                                                              …….


ALACAKLI                           :
VEKİLİ                                 :
BORÇLU                              :
BORÇ MİKTARI                :                              (Faiz ve Masraflar Dahil)İLGİ                                        : Müdürlüğünüzün …./….. E. sayılı dosyası.Aşağıda kimlik bilgileri yer almakta olan borçlu ….. …. hakkında yapılan icra takibi ile ilgili olarak; borçlunun ilgi yazıda belirtilen ve müdürlüğünüzün …/…. E. sayılı dosyasından alacaklı olduğu tespit edilmiştir. Mevcut dosyaya haciz konularak dosyaya gelecek paranın, borç miktarı dikkate alınarak Müdürlüğümüzdeki …./….. E. sayılı dosyaya gönderilmesine; dosyanız alacaklısına ve vekiline haricen ödeme yapılmaması için dosyanız borçlusuna muhtıra gönderilmesine karar verilmiştir.

Masraflar alacaklı vekili tarafından Müdürlüğünüzde verilecek olup işbu karar gereğinin yerine getirilmesi ve neticesinin bildirilmesi rica olunur…../…./….                                                                                              İCRA MÜDÜRÜ

KİMLİK BİLGİLERİ;

BORÇLUNUN;

Adı Soyadı:
TC Kimlik Numarası:
Baba Adı:
Ana Adı:
Doğum Tarihi:
Doğum Yeri:

BANKA TEMİNAT MEKTUBUNUN PARAYA ÇEVRİLMESİ MÜZEKKERESİ


T.C
… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ


DOSYA NO  : .../ … E.


… ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE


ALACAKLI :

VEKİLİ         :

BORÇLU      :


İcranın geri bırakılmasını teminen müdürlüğümüz dosyasına ibraz olunan ve ekte fotokopisini sunmuş olduğumuz .../.../... tarihli, ... numaralı, ... bedelli vadesiz teminat mektubu tutarının, takibe konu ilamın Yargıtay'dan onanarak dönmesi nedeniyle, dosyamıza ödenmesine karar verilmiştir.

 Karar gereğince işlem yapılarak neticeten Müdürlüğümüze bilgi verilmesi rica olunur. …/ …/ …


İCRA MÜDÜRLÜĞÜ BANKA HESAP NUMARASI:


… İcra Müdürlüğü
İcra Müdürü
Mühür ve İmza