14 Eylül 2018 Cuma

İŞTİRAK HALİNDEKİ MÜLKİYETİN MÜŞTEREK MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ DAVASI

ESASA İLİŞKİN BİLGİLER


- Taşınmaz üzerindeki ayni hakka ilişkin veya ayni hak sahipliğinde değişikliğe yol açabilecek davalar ile taşınmazın zilyetliğine yahut alıkoyma hakkına ilişkin davalarda, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir.

Sulh hukuk mahkemeleri, dava konusunun değer veya tutarına bakılmaksızın;

Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davaları görürler.

- Bir mirasçı, terekeye dahil malların tamamı veya bir kısmı üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi isteminde bulunduğu takdirde sulh hakimi, diğer mirasçılara çağrıda bulunarak belirleyeceği süre içinde varsa itirazlarını bildirmeye davet eder. (14. HD. 2014/4228 E. 2014/7751 K.)

- Elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya mirasçılardan biri belirlenen süre içinde paylaşma davası açmadığı takdirde, istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verilir. (6. HD. 2011/14425 E. 2012/2424 K.)

- Mirasçılara isabet eden paylar kararda ayrı ayrı gösterilmelidir.

ÖRNEK DİLEKÇE


… SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’ NE

DAVACI                                          :

VEKİLİ                                            :

DAVALI                                           :

ADRESİ                                           :

KONU                                               : Taşınmazdaki İştirak Halinin Müşterek Mülkiyete
              Dönüştürülmesi İsteminden İbarettir.

AÇIKLAMALAR                           :

1- Müşterek muris … …, …/…/…tarihinde vefat etmiş olup geriye mirasçıları olarak müvekkil davacılar ile davalı diğer çocuğu …’yi bırakmıştır. Veraset ilamını (EK-1)  ekte sunuyoruz.

2- Murisin … ili … ilçesi … ada … parselde tapuda kayıtlı (EK-2) bir taşınmazı mevcuttur. Anılan taşınmazdaki mevcut iştirak halindeki mülkiyeti müşterek mülkiyete çevirmek için davalıya başvurmuşsak da talebimiz davalı tarafından reddedilmiştir. Davalı haklı bir sebep olmaksızın iştirak halindeki mülkiyeti müşterek mülkiyete çevirmemektedir.

3- Söz konusu iştirak halindeki mülkiyetin verasetteki payların tapuya işlenmesi suretiyle müşterek mülkiyete çevrilebilmesi için iş bu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K. m. 703.

HUKUKİ DELİLLER                    :
1- Veraset ilamı,
2- Tapu kayıtları,
3 - Nüfus kayıtları
4- Bilirkişi

SONUÇ VE İSTEM                        : Açıkladığımız nedenlerle … ili … ilçesi … ada … parselde müşterek muris … … adına kayıtlı taşınmazdaki iştirak halinde mülkiyetin ekteki veraset ilamında yazılı payların davacı müvekkiller adına tapuya tescili suretiyle müşterek mülkiyete dönüştürülmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı taraf yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

EKLER                                 :
1- Veraset ilamı,
2- Tapu kayıtları,
3 - Nüfus kayıtları
4- Bir adet onaylı vekaletname örneği.
Davacı Vekili
       Av.