11 Ekim 2018 Perşembe

HMK'DA GÖREV VE YETKİ

GÖREV (KONU BAKIMINDAN DAVAYA BAKABİLECEK MAHKEME) 


Görevin belirlenmesi ve niteliği


MADDE  1-  (1)  Mahkemelerin  görevi,  ancak  kanunla  düzenlenir.  Göreve  ilişkin  kurallar,  kamu düzenindendir.

Asliye hukuk mahkemelerinin görevi


MADDE  2- (1)  Dava  konusunun  değer  ve  miktarına  bakılmaksızın  malvarlığı  haklarına  ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine  bir  düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir.

(2) Bu Kanunda ve diğer kanunlarda aksine düzenleme bulunmadıkça, asliye hukuk mahkemesi diğer dava ve işler bakımından da görevlidir.

Özellikle:
• Kamulaştırma Kanunu’ndan kaynaklanan (Kamulaştırma kararının iptali İDARE MAHKEMESİNDE) bedel artırım, indirim ve tespiti davaları
• Vakıf Davaları
• İmar Kanunu m. 17
• Aile mahkemesinin görevi dışında kalan tanıma ve tenfiz
• Kişilik haklarına saldırının önlenmesi
• Dernek feshi
• Yaş düzeltilmesi
• Adın ve Soyadın Değiştirilmesi
• Nüfus Davaları

Sulh hukuk mahkemelerinin görevi


MADDE 4- (1) Sulh hukuk mahkemeleri, dava konusunun değer veya tutarına bakılmaksızın;

a) Kiralanan taşınmazların,İcra ve İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak  davaları da dahil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davaları,

b) Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davaları,

c) Taşınır ve taşınmaz mallarda, sadece zilyetliğin korunmasına yönelik olan davaları,

ç) Bu Kanun ile diğer kanunların, sulh hukuk mahkemesi veya sulh hukuk hakimini görevlendirdiği davaları görürler.

• Mirasçılık belgesi verilmesi, değiştirilmesi, iptali
 Mirasın reddinin tescili
• Kat Mülkiyeti Kanununa göre
• Kooperatif Kanunu m. 21/3 ‘e göre
• Dernekler Kanunu m. 27 (Kayyım Atanması)
• BK m. 91 (tevdi yeri belirleme), 92 (muhafazası masraflı, bozulmaya yüz tutan malların satım izni) uyarınca mahkemeye veya hakime verilen işler
 Vesayet hukukundan doğan davalar

Görev Kurallarının Özellikleri:


Kamu düzenine ilişkindir.

Kanunla düzenlenir.

Mahkemeye ilişkin dava şartıdır

Mahkeme görevli olup olmadığın her aşamada re’sen inceler.

Taraflar da davanın her aşamasında görevsizlik itirazını ileri sürebilir.

Görev sözleşmesi yapılamaz.

Yargıtay, görevi kendiliğinden inceler

Görev kurallarına aykırılık mutlak bozma nedenidir. Sulh Hukuk Mahkemesinde açılması gereken dava, Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır ve görev itirazı olmadan / mahkemece fark edilmeden hüküm verilse dahi mutlak bozma nedenidir, bu durum bir istisna teşkil etmez.

YETKİ (YER BAKIMINDAN DAVAYA BAKABİLECEK MAHKEME)


Kesin Olmayan Yetki Kuralları
Genel yetkili mahkeme


1) Genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir.

Davalının, dava açıldıktan sonra yerleşim yerini değiştirmesi mahkemenin yetkisini etkilemez.

Tüzel kişilerde yerleşim yeri, kuruluş belgelerinde başka bir hüküm bulunmadıkça işlerinin yönetildiği yerdir.

Davalının birden fazla olması halinde yetki


MADDE  7-  (1)  Davalı  birden  fazla  ise  dava,  bunlardan  birinin  yerleşim  yeri  mahkemesinde açılabilir.

Ancak,  dava  sebebine  göre  kanunda,  davalıların  tamamı  hakkında  ortak  yetkiyi taşıyan bir mahkeme belirtilmişse, davaya o yer mahkemesinde bakılır. Bu durumda ortak yetkili mahkemenin yetkisi kesindir.

(2) Birden fazla davalının bulunduğu hallerde, davanın, davalılardan birini sırf kendi yerleşim yeri mahkemesinden başka bir mahkemeye getirmek amacıyla açıldığı, deliller veya belirtilerle anlaşılırsa, mahkeme, ilgili davalının itirazı üzerine, onun hakkındaki davayı ayırarak yetkisizlik kararı verir.

Türkiye’de yerleşim yerinin bulunmaması halinde yetki


MADDE  9-  (1)  Türkiye’de  yerleşim   yeri  bulunmayanlar  hakkında  genel  yetkili  mahkeme, davalının Türkiye’deki mutad meskeninin bulunduğu yer mahkemesidir. Ancak, diğer özel yetki halleri saklı kalmak üzere, malvarlığı haklarına ilişkin dava, uyuşmazlık konusu malvarlığı unsurunun bulunduğu yerde de açılabilir.

Türkiye’de Yerleşim Yeri Olmayanlara Karşı Açılacak Şahısvarlığı Haklarına İlişkin Davalarda Genel Yetki


İlgilinin yerleştiği ülkede açılamaması veya TC’de yetkili mahkeme bulunmaması: İlgilinin sakin olduğu yer mahkemesi, sakin değilse İlgilinin Türkiye deki son yerleşim yeri mahkemesi o da yoksa Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinde görülür (MÖHUK 28).

Türkiye’de yerleşim yeri olmayan yabancılar hakkında vesayet, kayyımlık, kısıtlanma, gaiplik ve ölmüş sayılma kararları ilgilinin Türkiye’de sakin olduğu yer, sakin değilse ilgilinin mallarının bulunduğu yer mahkemesince verilir (MÖHUK 28).

Özel Yetkili Mahkemeler


Özel yetki genel yetkiyi kaldırmaz; davacı seçim hakkına sahiptir.

Bir yerde geçici olarak oturanlara karşı açılacak davalarda yetki


MADDE 8-­‐ (1) Memur, işçi, öğrenci, asker gibi, bir yerde geçici olarak oturanlara karşı açılacak alacak veya taşınır mal davaları için, orada bulunmaları uzunca bir süre devam edebilecekse, bulundukları yer mahkemesi de yetkilidir.

Sözleşmeden doğan davalarda yetki


MADDE  10- (1)  Sözleşmeden  doğan  davalar,  sözleşmenin  ifa  edileceği  yer  mahkemesinde  de açılabilir.

Buradaki sözleşme, BORÇLAR HUKUKU’NA aittir; aile, kişivarlığı ve miras hukuku sözleşmeleri buraya girmez.

Sözleşmenin ifa yeri sözleşmeden açıkça anlaşılıyorsa sorun yok, aksi takdirde BK  m.  73’e  bakılır.

Mirastan doğan davalarda yetki


MADDE  11- (2)  Terekede  bulunan  bir  mal  hakkında  açılmak  istenen  istihkak  davası, terekenin yazımı ve tespiti zamanında mal nerede bulunuyorsa, orada da açılabilir.

(3) Mirasçılık belgesinin iptali ve yeni mirasçılık belgesi verilmesine ilişkin davalarda, mirasçıların her birinin oturduğu yer mahkemesi de yetkilidir.

Sigorta sözleşmelerinden doğan davalarda yetki


MADDE  15- (1)  Zarar  sigortalarından  doğan  davalar,  sigorta,  bir  taşınmaza  veya  niteliği gereği bir yerde sabit bulunması gereken yahut şart kılınan taşınıra ilişkinse, malın bulunduğu yerde; bir yerde sabit bulunması gerekmeyen veya şart kılınmayan bir taşınıra ilişkinse,  rizikonun gerçekleştiği yerde de açılabilir.

(3) Bu hüküm deniz sigortalarından doğan davalarda uygulanmaz.

Karşı davada yetki


MADDE 13- (1) Kesin yetkinin söz konusu olmadığı hallerde, asıl davaya bakan mahkeme, karşı davaya bakmaya da yetkilidir.

Haksız fiilden doğan davalarda yetki


MADDE  16-­‐  (1)  Haksız  fiilden  doğan  davalarda,  haksız  fiilin  işlendiği  veya  zararın  meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.

Şubeler ve tüzel kişilerle ilgili davalarda yetki


MADDE   14- (1)   Bir   şubenin   işlemlerinden   doğan   davalarda,   o   şubenin   bulunduğu   yer mahkemesi de yetkilidir.

İş Davalarında Yetki


İşyerinin bulunduğu yer mahkemesinde de açılabilir.

Soybağına İlişkin Davalarda Yetki


Taraflardan birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir.

Kesin Yetki Kuralları


Mirastan doğan davalarda yetki


MADDE  11-(1)   Aşağıdaki   davalarda,   ölen   kimsenin   son   yerleşim   yeri   mahkemesi   kesin yetkilidir:

a) Terekenin paylaşılmasına, yapılan paylaşma sözleşmesinin geçersizliğine, ölüme bağlı tasarrufların iptali ve tenkisine, miras sebebiyle istihkaka ilişkin davalar ile mirasçılar arasında terekenin yönetiminden kaynaklanan davalar.

b) Terekenin kesin paylaşımına kadar mirasçılara karşı açılacak tüm davalar.

Taşınmazın aynından doğan davalarda yetki


 Taşınmaz üzerindeki ayni hakka ilişkin veya ayni hak sahipliğinde değişikliğe yol açabilecek davalar

 Taşınmazın zilyetliğine yahut alıkoyma hakkına ilişkin davalarda, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir.

o Tescil Davaları
o İstihkak Davaları
o Yolsuz Tescillin Düzeltilmesi Davaları
o Ortaklığın Giderilmesi (İzale-­‐i Şüyu)
o Paylaştırma (Taksim) Davaları
o Önalım (Şufa) Davaları
o Müdahalenin Önlenmesi

 İrtifak haklarına ilişkin davalar, üzerinde irtifak hakkı kurulan taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılır.

 Bu davalar, birden fazla taşınmaza ilişkinse, taşınmazlardan birinin bulunduğu yerde, diğerleri hakkında da açılabilir.

Şubeler ve tüzel kişilerle ilgili davalarda yetki


MADDE  14- (2)  Özel  hukuk  tüzel  kişilerinin,  ortaklık  veya  üyelik  ilişkileriyle  sınırlı  olmak kaydıyla, bir ortağına veya üyesine karşı veya bir ortağın yahut üyenin bu sıfatla diğerlerine karşı açacakları davalar için, ilgili tüzel kişinin merkezinin bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir.

Sigorta sözleşmelerinden doğan davalarda yetki


MADDE  15- (2)  Can  sigortalarında,  sigorta  ettirenin, sigortalının veya lehtarın leh veya aleyhine açılacak davalarda onların yerleşim yeri mahkemesi kesin yetkilidir.

(3) Bu hüküm deniz sigortalarından doğan davalarda uygulanmaz.

Davalının birden fazla olması halinde yetki


MADDE 7- (1) Davalı birden fazla ise; ancak, dava sebebine göre kanunda, davalıların tamamı hakkında ortak yetkiyi taşıyan bir mahkeme belirtilmişse, davaya o yer mahkemesinde bakılır.

İflas Davasında Yetki


İflas davası borçlunun işlem (muamele) merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde açılır (İİK m. 154).

Yetki itirazının ileri sürülmesi


MADDE  19- (1)  Yetkinin  kesin  olduğu  davalarda,  mahkeme  yetkili  olup  olmadığını,  davanın sonuna kadar kendiliğinden araştırmak zorundadır; taraflar da mahkemenin yetkisiz olduğunu her zaman ileri sürebilir.

(2) Yetkinin kesin olmadığı davalarda, yetki itirazının, cevap dilekçesinde ileri sürülmesi gerekir. Yetki itirazında bulunan taraf, yetkili mahkemeyi; birden fazla yetkili mahkeme varsa seçtiği mahkemeyi bildirir. Aksi takdirde yetki itirazı dikkate alınmaz.

(3) Mahkeme, yetkisizlik kararında yetkili mahkemeyi de gösterir.

(4) Yetkinin kesin olmadığı davalarda, davalı, süresi içinde ve usulüne uygun olarak yetki itirazında bulunmazsa, davanın açıldığı mahkeme yetkili hale gelir.

Görevsizlik veya yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler


MADDE  20-(1)  Görevsizlik  veya  yetkisizlik  kararı  verilmesi  halinde,  taraflardan  birinin,  bu karar verildiği anda kesin ise bu tarihten, süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten; kanun yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye başvurarak, dava dosyasının görevli ya da yetkili mahkemeye gönderilmesini talep etmesi gerekir. Aksi takdirde,  bu mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar verilir.

(2) Dosya kendisine gönderilen mahkeme, kendiliğinden taraflara davetiye gönderir.

Yetki sözleşmesi


MADDE  17-(1)  Tacirler  veya  kamu  tüzel  kişileri,  aralarında  doğmuş  veya  doğabilecek  bir uyuşmazlık hakkında, bir veya birden fazla mahkemeyi sözleşmeyle  yetkili  kılabilirler. 

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça dava sadece sözleşmeyle belirlenen bu mahkemelerde açılır.

Yetki sözleşmesinin geçerlilik şartları


MADDE 18- (1)  Tarafların  üzerinde  serbestçe  tasarruf  edemeyecekleri  konular  ile  kesin  yetki hallerinde, yetki sözleşmesi yapılamaz.

(2) Yetki sözleşmesinin geçerli olabilmesi için yazılı olarak  yapılması,  uyuşmazlığın kaynaklandığı hukuki ilişkinin belirli veya belirlenebilir olması ve yetkili kılınan mahkeme veya mahkemelerin gösterilmesi şarttır.

İdari yargının görev alanına giren ve fakat özel kanun hükmü ile adli yargının görevine sokulan davalar

Aslında idari yargının görev alanına giren ve fakat özel kanun hükmü ile adli yargının görevine sokulan davalara örnek olarak şunları verebiliriz:

o Kamulaştırma bedeline itiraz davaları (Kamulaştırma kararının iptali için açılan davalar, idari yargının faaliyet alanına girer.)

o İmar Kanunu’na göre açılan bedelin indirilmesi davası

o Sular Kanunu

o Sosyal Sigortalar Kanunu

o Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu

o Orman sınırlamasına itiraz davaları

o Olağanüstü Hal Kanunu

o İcra ve İflas dairesi görevlilerinin hukuki sorumluluğu sebebiyle açılan tazminat davaları

o Tapu sicilinin tutulmasından doğan zarardan dolayı Devlete karşı açılan tazminat davaları

o Hâkimlerin hukuki sorumluluğu sebebiyle Devlet aleyhine açılan tazminat davaları

o Bilirkişilerin hukuki sorumluluğu sebebiyle Devlet aleyhine açılan tazminat davaları

HMK’nda Düzenlenmeyen Bazı Konu veya Kurumlar


1)   İhtiyati haciz kararını veren mahkemede asıl alacak davasının açılabileceğine ilişkin özel yeki kuralı (HUMK m. 12)

2)  Asıl davaya (vekâlet ücreti nedeniyle çıkan uyuşmazlıkta) bakan mahkemenin kesin yetkisi (HUMK m. 15)

3)   Vekâlet ehliyeti olmayan bir kişinin (vekilin) duruşmaya kabul olunmaması ve bir defaya mahsus olmak üzere müvekkile keyfiyetin bir davetiye ile re’sen bildirilmesi (HUMK m. 61)

4) Davanın her aşamasında ve hüküm açıklanıncaya kadar vekâletnamenin aslının istenebileceği ve geçerli vekâletnamenin ibraz edilmediğine itiraz edilebileceği (HUMK m. 66)

5)    Vekilin duruşmada uygun olmayan tutum ve davranışta bulunması durumunda hâkim tarafından uyarılması ve uyarıya uymaz ise dışarıya çıkarılması (HUMK m. 70/II)

6) Hâkim tarafından acele hâllerde cevap süresinin kısaltılabilmesi (HUMK m. 182)

7)  Hâkimin ileri sürülen delillerden hangisinin kabule şayan olup olmadığını takdir edebilmesi (HUMK m. 218)

8) Muhasebeye muhtaç davalarda ihzari muameleler (HUMK m. 226m. 229)

9)  Tanık ifadesi alınırken, ancak hâkim tarafından re’sen veya iki taraftan birinin talebi üzerine tanığa yemin eda ettirileceği (HUMK m. 262)

10) Tamamlayıcı yemin (Hâkim tarafından resen teklif olunan yemin) (HUMK m. 355m. 362)
11)    Sözlü yargılama (Şifahi usûlü muhakeme) (HUMK m. 473m. 491)

12)  Özel yargılama usûlleri (hususi usûlü muhakeme) (HUMK m. 492m. 506)
13)  Nesep işlerinde yargılama (usûlü muhakeme) (HUMK m. 492m. 493)
14)  Seri yargılama (usûlü muhakeme) (HUMK m. 501m. 506)

15)  Hacizli (mahcuz) mallar hakkında istihkak davası (HUMK m. 512m. 515)
16)     Tahkimde, ceza yargılamasına esas teşkil eden bir sahtelik iddiası ileri sürülmesi  durumunda bunun bekletici sorun yapılması (HUMK m. 528)
17)  Hakem kararlarının ancak kesinleştikten sonra icra edilebileceği (HUMK m. 536)

18) Paylaştırma ve ortaklığın giderilmesi (taksim ve izalei şüyu) (HUMK m. 561m. 570)
19)  Açık artırma (müzayede) ile satış (HUMK m. 571m. 572)
20) Hâkimin  hukuki  sorumluluğunda  hakkın  yerine  getirilmesinden  kaçınılmış  olması  (ihkakı haktan istinkaf olunması) sebebine dayanılarak açılacak tazminat davasında önceden hâkime noter marifetiyle bir ihtarname tebliğ edilmesini gerektiren özel dava şartı (HUMK m. 574/II)
21)  Temhir usûlü (diğer geçici hukuki korumalar başlığı altında düzenlenmiş (HMK m. 406/I))
22) Tahrir (diğer geçici hukuki korumalar başlığı altında düzenlenmiş (HMK m. 406/I))
23)   Yargı örgütü (“Genel Mahkemeler” ve “BAM” 5235 sayılı Kanunda, “Yargıtay” Yargıtay Kanununda, “Özel Mahkemeler” kendi kuruluş Kanunlarında düzenlenmiştir.)
24) Tebligat (Tebligat Kanununda düzenlenmiştir.)

25) Usûli kazanılmış (müktesep) hak (Yargıtay içtihadı birleştirme kararlarıyla kabul edilmiştir.)

26)  Aleyhe bozma ve aleyhe hüküm verme yasağı (Yargıtay içtihadı birleştirme  kararlarıyla  kabul edilmiştir.)
27) Değişiklik Davası

28)Tanıma ve Tenfiz (MÖHUK’nda düzenlenmiştir.)
29) İhtiyati Haciz (İİK’nda düzenlenmiştir.)

30)Hakemlerin çekinmesi (yasaklılığı) (HMK’nda sadece hakemlerin reddi düzenlenmiştir.)
31)  Mütelahik Dava

HMK’nda Düzenlenen Bazı Konu veya Kurumlar

1)  Yargılamaya hâkim olan ilkeler (m. 24 -­‐ m. 33)
2) Dava ehliyeti (m. 51)
3) Dava takip yetkisi (m. 53)
4) Mecburi dava arkadaşlarının davadaki durumu (m. 60)
5)  Asli müdahale (m. 65)
6) Fer’i müdahale (m. 66 -­‐ m. 69)
7)  Dava çeşitleri (m. 105m. 113)
8) Tespit davası (m. 106)
9) Belirsiz alacak ve tespit davası (m. 107)

10) Terditli dava (m. 111)
11)   Topluluk davası (m. 113)
12)  Dava şartları (m. 114)
13)  Tahkim ilk itirazı (m. 116/I, b. b)
14)  Harç ve avans ödenmesi (m. 120) / Avansın iadesi (m. 333)

15)  Tarafta iradi değişiklik (m. 124)

16) Ön inceleme (m. 137m. 142)

17)  Ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla duruşma icrası (m. 149)

18) Soru yöneltme (m. 152)

19)  Kayıt ve yayın yasağı (m. 153)

20)Bekletici sorun (m. 165)

21)  İspat hakkı (m. 189)

22) İspat yükü (m. 190)

23) Karşı ispat (m. 191)

24) Somutlaştırma yükü ve delillerin gösterilmesi (m. 194)

25) Belge (m. 199)

26) Ticari defterlerin ibrazı ve delil olması (m. 222)


27) Bilirkişinin haber verme yükümlülüğü (m.  275)

28) Bilirkişinin görevini bizzat yerine getirme yükümlülüğü (m. 276)

29) Bilirkişinin sır saklama yükümlülüğü (m. 277)

30)Bilirkişinin ceza hukuku bakımından durumu (m. 284)

31)  Bilirkişinin hukuki sorumluluğu (m. 285)

32) Keşfe katlanma zorunluluğu (m. 291)

33) Uzman görüşü (Taraf bilirkişisi) (m. 293)

34) Sulh (Mahkeme içi sulh sözleşmesi) (m. 313m. 315)

35)   Bazı yargılamanın iadesi sebepleri (mahkemenin kanuna uygun olarak teşekkül etmemiş olması, ret talebi merciince kesin olarak kabul edilen hâkimin karar vermiş veya karara katılmış olması, tercümanın kasten gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun sabit olması) (m. 375)

36) Çekişmesiz yargı (m.382 – m. 388)

37)   İhtiyati tedbir ile ilgili bazı durumlar (ihtiyati tedbir kararına 3. kişilerin itirazı,  ihtiyati tedbir kararına itiraz kararına karşı kanun yoluna başvuru (m. 394)

38) Tahkimde hakemlerin ihtiyati tedbir ve delil tespiti kararı verebilmesi (m. 414)

39) Hakemlerin sorumluluğu (m. 419)

40) Tahkimde iptal davası (m. 439)

41)  Elektronik işlemler (m. 445)

42) Disiplin para cezası (m. 446)