15 Ekim 2018 Pazartesi

İDDİA VE SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ


HMK m. 141-­ (1) Taraflar, cevaba  cevap  ve ikinci cevap  dilekçeleri ile  serbestçe; ön  inceleme aşamasında ise ancak karşı tarafın açık muvafakati ile iddia veya savunmalarını genişletebilir yahut değiştirebilirler. Ön inceleme duruşmasına taraflardan biri mazeretsiz olarak gelmezse, gelen taraf onun muvafakati aranmaksızın iddia veya savunmasını genişletebilir yahut değiştirebilir. Ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra iddia veya savunma genişletilemez yahut değiştirilemez.


(2) İddia ve savunmanın genişletilip değiştirilmesi konusunda ıslah ve karşı tarafın açık muvafakati hükümleri saklıdır.

DİKKAT:

·           Burada aslında üç aşamalı bir durum söz konusu, ancak bu üç aşamayı yazılı ve basit yargılama usulleri bakımından ayrı ayrı değerlendirmemiz gerekmektedir.

·           Birinci olarak, dilekçeler aşamasında, karşılıklı olarak serbestçe değiştirip geliştirilebilir.

·           İkinci olarak, Ön inceleme aşamasında, karşı tarafın açık rızasıyla, yasak aşılabileceği gibi, bir taraf mazeretsiz olarak duruşmaya gelmemişse, diğer taraf bu iddia veya savunmasını değiştirip genişletebilmektedir.

o    Bu aslında, gelmeyen taraf için bir yaptırımdır. Onun gelmesinin sağlanması için yapılmıştır.

o    Ön inceleme aşamasında da ıslah mümkündür.

·           Son olarak, tahkikatta, ancak açık rıza ve ıslah ile, iddia veya savunmanın değiştirilmesi ve genişletilmesi yasağının aşılabilmesi mümkündür.

Davayı Genişletmenin ve Değiştirmenin Yasak Olmadığı Haller

‐ Talep edilenden başka bir şeye de hüküm verilebilen haller (örneğin, boşanma yerine ayrılık kararı verilebilmesi)

-­ Re’sen araştırma ilkesinin geçerli olduğu davalar (örneğin, babalık davası, evlilik birliğinin korunması davası)

-­ Dava açılmasından sonra doğan vakıaların ileri sürülmesi

-­ Talep sonucunun daraltılması

-­ Dava dilekçesindeki vakıaların delili niteliğinde olayların ileri sürülmesi

-­ Hukuki sebeplerin değiştirilmesi


-­ Asıl vakıaya zımnen dâhil olan vakıaların ileri sürülmesi

Süreler hakkında karar

HMK m. 142-­ (1) Ön inceleme duruşması tamamlandıktan sonra, hakim tahkikata başlamadan önce, hak düşürücü süreler ile zamanaşımı hakkındaki itiraz ve def’ileri inceleyerek  karara  bağlar.KARŞI DAVA


KARŞI DAVA:

Açılmış, derdest bir davanın davalısının, cevap dilekçesiyle, derdest davanın davacısına (asıl davacıya) belli şartlar dahilinde, kendisinin de dava açmasıdır.
ŞARTLARI: (HMK m. 132) 
(1) Karşı dava açılabilmesi için;
a)  Asıl davanın açılmış ve halen görülmekte olması,
b)   Karşı davada ileri sürülecek olan talep ile asıl davada ileri sürülen talep arasında takas veya mahsup ilişkisinin bulunması yahut bu davalar arasında bağlantının mevcut olması, şarttır.
(2)    Belirtilen bu şartlar gerçekleşmeden karşı dava açılacak olursa, mahkeme, talep  üzerine yahut resen, karşı davanın asıl davadan ayrılmasına; gerekiyorsa dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesine karar verir. (3) Karşı davaya karşı, dava açılamaz.

Karşı davanın açılması ve süresi

MADDE 133-­ 

(1) Karşı dava, cevap dilekçesiyle veya esasa cevap süresi içinde ayrı bir dilekçe verilmek suretiyle açılır. 

(2) Süresinden sonra karşı dava açılması halinde, mahkeme davaların ayrılmasına karar verir.

DİKKAT:
·         Birinci mesele: Davalı, dilerse cevap dilekçesiyle, dilerse, cevap dilekçesini verdikten sonra fakat, cevap süresi içinde karşı dava açabilir.
·         İkinci mesele: Mahkeme iki şekilde ayırma kararı verebilir: (1) Karşı davanın süresinde açılmaması; (2) Karşı dava bakımından şartların mevcut olmaması

Asıl davanın sona ermesi

Asıl davanın herhangi bir sebeple sona ermesi, karşı davanın görülüp karara bağlanmasına engel oluşturmaz.

Uygulanacak hükümler

HMK'nın dava ile ilgili hükümleri, aksine özel düzenleme bulunmayan hallerde, karşı dava hakkında da uygulanır.
DİKKAT:
·       Karşı dava, her ne kadar cevap dilekçesi ile açılsa da, bağımsız bir davadır. Dava şartları,   bu dava bakımından ayrıca değerlendirilir.
·       Karşı dava açan, buna ilişkin harcı yatırmalıdır.
·       Bir davanın sona ermesi, diğerinin de sona ermesi sonucunu doğurmaz.
·       Kanun yoluna ilişkin sınırlar, her ikisi bakımından ayrı ayrı değerlendirilir.
·       Görünüşte tek bir hüküm verilir. Ancak, hükümde, her iki dava bakımından verilen karar, ayrı ayrı gösterilecektir.