19 Temmuz 2018 Perşembe

ADLİ SİCİL


ADLİ SİCİLE KAYDEDİLECEK BİLGİLER
Hapis cezaları ile ilgili olarak
Hapis cezasına mahkûmiyet kararı
Koşullu salıverilme kararı
Koşullu salıverilmede denetim süresinin uzatılmasına ilişkin karar
Koşullu salıverilme kararının geri alınmasına dair karar
Hapis cezasının infazının tamamlandığı hususu
Hapis cezasının ertelenmesi halinde
Denetim süresi
Denetim süresinin yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirilmesi dolayısıyla cezanın infaz edilmiş sayıldığı hususu
Ertelenen hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine ilişkin karar
adli para cezası ile ilgili olarak
adli para cezasına ilişkin mahkûmiyet hükmü
adli para cezasının ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu
adli para cezasının tazyik hapsi suretiyle kısmen veya tamamen infaz edildiği hususu
adli para cezasının tazyik hapsinden sonra kalan kısmının ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu
Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırıma mahkûmiyet halinde
Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak, adli para cezasına mahkûmiyet veya güvenlik tedbiri uygulanması hükmü
Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin gereklerinin yerine getirilmemesi dolayısıyla hapis cezasının infazına ilişkin karar
Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin değiştirilmesine ilişkin karar
Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma ile ilgili olarak
Kasten işlenen bir suç nedeniyle hapis cezasına mahkûmiyetin kanun sonucu olarak yoksun kalınan haklara cezanın ertelenmesi dolayısıyla getirilen istisnaya ilişkin karar
Mahkûmiyet hükmüyle bağlantılı olarak verilen, belli bir hak ve yetkinin kullanılmasının veya belli bir meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına ilişkin karar
Türk vatandaşı hakkında yabancı mahkemeden verilmiş ve kesinleşmiş olan mahkûmiyet kararının Türk hukuku bakımından doğurduğu hak yoksunluklarına ilişkin olarak Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkemece verilen karar
Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık dolayısıyla verilen karar
Ceza zamanaşımının dolduğunun tespitine ilişkin karar
Genel veya özel affa ilişkin kanun; özel affa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı
Askeri Ceza Kanununa göre verilmiş mahkûmiyet kararlarındaki feri cezalar
Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen mahkûmiyet hükmü ya da eski hükümde değişiklik yapan tüm hüküm ve kararlar
ADLİ SİCİLE KAYDEDİLMEYECEK BİLGİLER
Disiplin suçlarına ve sırf askeri suçlara ilişkin mahkûmiyet hükümleri
Disiplin veya tazyik hapsine ilişkin kararlar
İdari para cezasına ilişkin kararlar
ADLİ SİCİLDEKİ BİLGİLERİN ARŞİV KAYDINA ALINACAĞI DURUMLAR
Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması
Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık
Ceza zamanaşımının dolması
Genel af
Adli sicil bilgileri, ilgilinin ölümü üzerine tamamen silinir.
Türk vatandaşı hakkında yabancı mahkemeden verilmiş ve kesinleşmiş olan hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûmiyet hükümleri kesinleştiği tarihten itibaren mahkûmiyet kararında belirtilen sürenin geçmesiyle, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce adli sicil kayıtlarından çıkartılarak arşiv kaydına alınır. Adli para cezasına mahkûmiyet hükümleri ile cezanın ertelenmesine ilişkin hükümler, adli sicil kaydına alınmadan doğrudan arşive kaydedilir.
ARŞİV BİLGİLERİNİ İSTEYEBİLECEK KİŞİLER
Kullanılış amacı belirtilmek suretiyle, kişinin kendisi veya vekâletnamede açıkça belirtilmiş olmak koşuluyla vekili
Bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında Cumhuriyet başsavcılıkları, hâkim veya mahkemeler
Yetkili seçim kurulları
Özel kanunlarda gösterilen hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşları
ADLİ SİCİL VE ARŞİV BİLGİLERİNİN SİLİNECEĞİ HALLER
İlgilinin ölümü üzerine
Anayasanın 76. maddesi ile Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda bir hak yoksunluğuna neden olan mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren; Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluyla onbeş yıl geçmesiyle,
Anayasanın 76. maddesi ile Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda bir hak yoksunluğuna neden olan mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren; Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşulu aranmaksızın otuz yıl geçmesiyle,
Diğer mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren beş yıl geçmesiyle,
Fiilin kanunla suç olmaktan çıkarılması halinde, bu suçtan mahkûmiyete ilişkin adli sicil ve arşiv kayıtları, talep aranmaksızın tamamen
Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi halinde, önceki mahkûmiyet kararına ilişkin adli sicil ve arşiv kaydı tamamen
YASAKLANMIŞ HAKLARIN GERİ VERİLMESİ
Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunların belli bir suçtan dolayı veya belli bir cezaya mahkûmiyete bağladığı hak yoksunluklarının giderilebilmesi için, yasaklanmış hakların geri verilmesi için gerekli koşullar*
Mahkûm olunan cezanın infazının tamamlandığı tarihten itibaren üç yıllık bir sürenin geçmiş olması
Kişinin bu süre zarfında yeni bir suç işlememiş olması ve hayatını iyi halli olarak sürdürdüğü hususunda mahkemede bir kanaat oluşması
* Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları saklıdır.
Mahkûm olunan cezanın infazına genel af veya etkin pişmanlık dışında başka bir hukukî nedenle son verilmiş olması halinde, yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna gidilebilmesi için geçmesi gereken süre
hükmün kesinleştiği tarihten itibaren beş yıl (bu süre kişinin mahkûm olduğu hapis cezasına üç yıl eklenmek suretiyle bulunacak süreden az olamaz.)
Yasaklanmış hakların geri verilmesi için, hükümlünün veya vekilinin talebi üzerine, hükmü veren mahkemenin veya hükümlünün ikametgâhının bulunduğu yerdeki aynı derecedeki mahkemenin karar vermesi gerekir. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder