22 Temmuz 2018 Pazar

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU'NDA SÜRELER


MADDE
KONU
SÜRE
6
Danıştay veya ait olduğu mahkeme başkanlıklarına veya bunlara gönderilmek üzere idare veya vergi mahkemesi başkanlıklarına, idare veya vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde asliye hukuk hakimliklerine veya yabancı memleketlerde Türk konsolosluklarına verilen dilekçelerin Danıştay'a veya ait olduğu mahkeme başkanlıklarına gönderilme süresi
ÜÇ GÜN
6
Herhangi bir sebeple harcı veya posta ücreti verilmeden veya eksik harç veya posta ücreti ile dava açılmış olması halinde harcın ve posta ücretinin verilmesi ve tamamlanması hususunun ilgiliye tebliğ edilmesi gereken süre
OTUZ GÜN
6
Dava açıldıktan sonra posta ücretinde tebliğ işlemlerinin yapılmasını engelleyecek şekilde azalma olması halinde posta ücretinin tamamlanması için ilgiliye tebligat yapılması gereken süre
OTUZ GÜN
6
posta ücretinin süresi içinde tamamlanmaması halinde dosyanın eksiği tamamlanmak suretiyle yeniden işleme konulmadığı takdirde davanın açılmamış sayılmasına karar verilecek süre
dosyanın işlemden kaldırılması kararının tebliği tarihinden itibaren ÜÇ AY
7
Danıştayda ve idare mahkemelerinde dava açma süresi
yazılı bildirimin yapıldığı tarihten, ilanı gereken düzenleyici işlemlerde ilan tarihini izleyen günden itibaren ALTMIŞ GÜN
7
Danıştayda ve idare mahkemelerinde dava açma süresi
Vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarından doğan uyuşmazlıklarda: Tahakkuku tahsile bağlı olan vergilerde tahsilatın; tebliğ yapılan hallerde veya tebliğ yerine geçen işlemlerde tebliğin; tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin; tescile bağlı vergilerde tescilin yapıldığı ve idarenin dava açması gereken konularda ise ilgili merci veya komisyon kararının idareye geldiği tarihten itibaren OTUZ GÜN
Adresleri belli olmayanlara özel kanunlarındaki hükümlere göre ilan yoluyla bildirim yapılan hallerde, özel kanununda aksine bir hüküm bulunmadıkça süre, son ilan tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün sonra işlemeye başlar.
9
çözümlenmesi Danıştayın, idare ve vergi mahkemelerinin görevlerine girdiği halde, adli ve askeri yargı yerlerine açılmış bulunan davaların görev noktasından reddi halinde görevli yargı yerinde dava açma süresi
kararların kesinleşmesini izleyen günden itibaren     OTUZ GÜN
Adli veya askeri yargı yerlerine açılan ve görevsizlik sebebiyle reddedilen davalarda, görevsizlik kararının kesinleşmesinden sonra otuz günlük süre geçirilmiş olsa dahi, idari dava açılması için öngörülen süre henüz dolmamış ise bu süre içinde idari dava açılabilir.
10
idari makamların başvuruya cevap vermemesi halinde talebi reddetmiş sayılacağı süre (sürenin bitiminde ilgililer dava açma süresi içinde dava açabilirler)
ALTMIŞ GÜN
10
idarenin cevabının bekleneceği azami sınır
ALTI AY
11
idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılmasının üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan istenebileceği süre (başvuru idari dava açma süresini durdurur. İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresi yeniden işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş süre de hesaba katılır.)
ALTMIŞ GÜN (idari dava açma süresi)
13
tam yargı davası açma süresi
yazılı bildirim üzerine veya başka suretle idari eylemin öğrenilmesi tarihinden itibaren BİR YIL
her halde idari eylemin yapıldığı tarihten itibaren         BEŞ YIL
15
yasada düzenlenen şartlara uygun olarak yazılmayan dilekçelerin yeniden yeniden düzenlenmek veya eksiklikleri tamamlanmak ya da ehliyet yönünden reddi halinde dava açma süresi
kararın tebliği tarihinden itibaren OTUZ GÜN
16
tarafların kendilerine tebliğ edilen dilekçelere cevap verme süreleri
tebliğ tarihinden itibaren OTUZ GÜN
16
taraflardan birinin isteği üzerine cevap süresinin bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabileceği süre
OTUZ GÜN
16
Tam yargı davalarında dava dilekçesinde belirtilen miktarın harcı ödenmek suretiyle bir defaya mahsus olmak üzere artırılabileceği süre
Süre veya diğer usul kuralları gözetilmeksizin nihai karar verilinceye kadar
16
Miktarın artırılmasına ilişkin dilekçenin karşı tarafa tebliğ edilerek verilecek cevap süresi
OTUZ GÜN
16
Danıştay’da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen davalarda savcının esas hakkındaki yazılı düşüncesi taraflara tebliğden itibaren tarafların görüşlerini yazılı olarak bildirecekleri süre
ON GÜN
17
duruşma davetiyesinin taraflara gönderilme süresi
duruşma tarihinden geriye doğru en az OTUZ GÜN
19
duruşmalı görülen işlerde duruşmadan sonra karar verme süresi
en geç ONBEŞ GÜN
20
yasada sayılan istisnalar dışında dosyaların sonuçlandırılma süresi
tekemmül tarihinden itibaren en geç ALTI AY
26
tarafların kişilik veya niteliğinde değişiklik olması halinde yürütmeyi durdurma kararının geçerlilik süresi (bu süre içerisinde yenileme dilekçesi verilmezse yürütmeyi durdurma kararı kendiliğinden hükümsüz olur.)
DÖRT AY
26
davacının gösterdiği adrese tebligat yapılamaması üzerine dosyanın işlemden kaldırılması halinde yeni adres bildirilerek dosyanın yeniden işleme konulmasının talep edilmesi süresi (aksi halde dava açılmamış sayılır)
dosyanın işlemden kaldırıldığı tarihten itibaren BİR YIL
27
yürütmenin durdurulması kararlarına karşı itiraz süresi
kararın tebliğini izleyen günden itibaren YEDİ GÜN
27
yürütmenin durdurulması kararlarına karşı yapılan itirazın merciince sonuçlandırılması gereken süre
dosyanın intikalinden itibaren YEDİ GÜN
27
yürütmenin durdurulmasına dair verilen kararların yazılma ve imzalanma süresi
ON BEŞ GÜN
28
Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye mecbur olduğu süre
kararın idareye tebliğini izleyen günden itibaren       OTUZ GÜN
41
bağlantı iddialarının reddine dair ara kararlara itiraz süresi
kararın tebliğini izleyen günden itibaren ONBEŞ GÜN
45
kanunda itiraz yolu öngörülen mahkeme kararlarına karşı itiraz süresi
kararın tebliğini izleyen günden itibaren OTUZ GÜN
46
özel kanunlarında ayrı temyiz süresi gösterilmeyen hallerde temyiz süresi
kararın tebliğini izleyen günden itibaren OTUZ GÜN
48
temyiz dilekçesinin usulüne uygun olarak düzenlenmediği hallerde eksiklerin tamamlanma süresi (süresinde eksiklikler giderilmezse temyiz isteminde bulunulmamış sayılmasına karar verilir.)
tebliği izleyen günden itibaren ONBEŞ GÜN
48
temyiz dilekçesine karşı tarafın cevap verme süresi
dilekçenin tebliğ tarihini izleyen günden itibaren       OTUZ GÜN
48
harç ve giderlerin tamamının yatırılmaması halinde bunların tamamlanması için verilecek süre (verilen süre içerisinde eksiklik tamamlanmazsa temyizden vazgeçilmiş sayılmış sayılır.)
tebliğ tarihini izleyen günden itibaren ONBEŞ GÜN
48
temyiz edilmemiş sayılma, temyizden vazgeçilmiş sayılma ve süresinde yapılmadığı için temyiz talebinin reddi kararlarının temyiz süresi
tebliğ tarihini izleyen günden itibaren YEDİ GÜN
50
temyiz sonucu verilen kararın mahkemesince taraflara tebliğ süresi
dosyanın mahkemeye geldiği tarihten itibaren           YEDİ GÜN
53
yargılamanın yenilenmesi süresi
dayanılan sebebin istemde bulunan yönünden gerçekleştiği tarihi izleyen günden itibaren ON YIL
AİHM kararının kesinleştiği tarihten itibaren BİR YIL
yasada yazılı diğer sebeplerin talepte bulunan yönünden gerçekleştiği tarihi izleyen günden itibaren          ALTMIŞ GÜN
54
karar düzeltme talebinde bulunma süresi
kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren        ONBEŞ GÜN

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder