22 Temmuz 2018 Pazar

İŞ KANUNU'NDA SÜRELER


İŞ KANUNU'NDA SÜRELER
MADDE
KONU
SÜRE
3
Kanunun kapsamına giren nitelikte bir işyerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren veya herhangi bir sebeple faaliyetine son veren ve işyerini kapatan işverenin işyerinin unvan ve adresini, çalıştırılan işçi sayısını, çalışma konusunu, işin başlama veya bitme gününü, kendi adını ve soyadını yahut unvanını, adresini, varsa işveren vekili veya vekillerinin adı, soyadı ve adreslerini bölge müdürlüğüne bildirmek zorunda olduğu süre
bir ay
3
Şirketlerin tescil kayıtlarına ilişkin belgelerin ilgili ticaret sicili memurluğunca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili bölge müdürlüklerine gönderilmesi gereken süre
bir ay
3
Muvazaalı işlemin tespiti halinde, bu tespite ilişkin gerekçeli müfettiş raporunun tebliği üzerine rapora yetkili iş mahkemesinde itiraz süresi
tebliğ tarihinden itibaren otuz işgünü
6
Devir halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden işverenin devralan işverenle birlikte sorumlu olacağı süre (Tüzel kişiliğin birleşme veya katılma yada türünün değişmesiyle sona erme halinde ve iflas dolayısıyla malvarlığının tasfiyesi sonucu işyerinin veya bir bölümünün başkasına devri halinde birlikte sorumluluk hükümleri uygulanmaz.)
devir tarihinden itibaren iki yıl
7
Geçici iş ilişkisinin öngörülebileceği azami süre
altı ay
7
Toplu işçi çıkarmaya gidilen işyerlerinde toplu işçi çıkarmanın konusu olan işlerde geçici iş ilişkisinin gerçekleşemeyeceği süre
çıkarma tarihinden itibaren altı ay
8
Yazılı şekilde yapılması zorunlu olan iş sözleşmelerinin süresi
bir yıl ve daha fazla
8
Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işverenin işçiye genel ve özel çalışma koşullarını, günlük yada haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlü olduğu süre (süresi bir ayı geçmeyen belirli süreli iş sözleşmelerinde bu fıkra hükmü uygulanmaz)
en geç iki ay içinde
8
İş sözleşmesi iki aylık süre dolmadan sona ermiş ise işverenin genel ve özel çalışma koşullarını, günlük yada haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümlere ilişkin bilgileri işçiye yazılı olarak vermesi gereken
süre
en geç iş sözleşmesinin sona erme tarihinde
10
Süreksiz iş tanımı kapsamına giren işlerin devam edebileceği azami süre
otuz işgünü
10
İşin sürekli iş tanımı kapsamına girmesi için devam etmesi gereken süre
otuz işgününden daha fazla
14
Hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, uygulanacak haftalık çalışma süresi
yirmi saat
14
İşçiden iş görme borcunu yerine getirmesini çağrı yoluyla talep hakkına sahip olan işverenin, bu çağrıyı, aksi kararlaştırılmadıkça yapmak zorunda olduğu süre
işçinin çalışacağı zamandan en az dört gün önce
14
Sözleşmede günlük çalışma süresi kararlaştırılmamış ise, işverenin her çağrıda işçiyi üst üste çalıştırmak zorunda olduğu süre
günde en az dört saat
15
Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun azami süresi
en çok iki ay
15
Deneme süresinin toplu iş sözleşmeleriyle uzatılabileceği azami süre
dört aya kadar
17
İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için ihbar öneli
bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta
17
İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için ihbar öneli
bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta
17
İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için ihbar öneli
bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta
17
İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için ihbar öneli
bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta
18
Belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işverenin, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorunda olması için işçinin sahip olması gereken kıdem süresi (İşçinin altı aylık kıdemi, aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen süreler birleştirilerek hesap edilir.)
en az altı ay
20
İş sözleşmesi feshedilen işçinin, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile iş mahkemesinde dava açabileceği süre
fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde
20
Davanın seri muhakeme usulüne göre sonuçlandırılacağı süre
iki ay içinde
20
Mahkemece verilen kararın temyizi halinde, Yargıtayın kesin olarak karar vereceği süre
bir ay
21
İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiği takdirde, işverenin, işçiyi işe başlatmak zorunda olduğu süre
bir ay
21
Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye ödenecek olan doğmuş bulunan ücret ve diğer hakların azami miktarı
en çok dört aya kadar
21
İşçinin işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorunda olduğu süre
kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde
22
İşçiye yazılı olarak bildirilen çalışma koşullarında esaslı bir değişikliğin işçiyi bağlaması için işçi tarafından yazılı olarak kabul edilmesi gereken süre
altı işgünü
25
İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkının ortaya çıkabilmesi için işçinin sağlık sebebiyle yaptığı devamsızlığın sürmesi gereken süre
ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla
25
İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması veya engelli hâle gelmesi durumu dışında hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkının doğacağı süre (Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar.)
belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra
25
İşçinin, işyerinde, hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi nedeniyle işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkının ortaya çıkabilmesi için sözkonusu hapis cezasının haiz olması gereken süre
yedi günden fazla
25
İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın işine devam etmemesi nedeniyle işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkının ortaya çıkabilmesi için vuku bulması gereken devamsızlık süreleri
ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü
25
İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkının ortaya çıkabilmesi için vuku bulması gereken devamsızlık süresi
17 nci maddedeki bildirim süresinden fazla
26
Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisinin kullanılabileceği süre (İşçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık süre uygulanmaz.)
iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş günü ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl
27
Bildirim süreleri içinde işverenin işçiye vermeye mecbur olduğu asgari yeni iş arama izni süresi (İşçi isterse işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlamak ve bu durumu işverene bildirmek koşuluyla iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir.)
günde iki saat
29
İşverenin; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucu toplu işçi çıkarmak istediğinde, bunu bir yazı ile, işyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirmesi gereken süre
en az otuz gün önce
29
Toplu işçi çıkarma nedeniyle yapılacak fesih bildirimlerinin hüküm doğuracağı an
işverenin toplu işçi çıkarma isteğinin bölge müdürlüğüne bildirmesinden otuz gün sonra
29
İşyerinin bütünüyle kapatılarak kesin ve devamlı suretle faaliyete son verilmesi halinde, işverenin durumu ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirmek ve işyerinde ilan etmekle yükümlü olduğu süre
en az otuz gün önce
29
İşverenin toplu işçi çıkardıktan sonra aynı nitelikteki iş için yeniden işçi almak istediği takdirde işe çağırabileceği süre
toplu işçi  çıkarmanın kesinleşmesinden itibaren altı ay içinde
31
Muvazzaf askerlik ödevi dışında manevra veya herhangi bir sebeple silah altına alınan veyahut herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi yüzünden işinden ayrılan işçinin iş sözleşmesinin işverence feshedilmiş sayılacağı süre
işinden ayrıldığı günden başlayarak iki ay sonra
31
Muvazzaf askerlik ödevi dışında manevra veya herhangi bir sebeple silah altına alınan veyahut herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi yüzünden işinden ayrılan işçinin iş sözleşmesinin işverence feshedilmiş sayılması hakıından yararlanabilmesi için o işte çalışmış olması gereken süre
en az bir yıl (Bir yıldan çok çalışmaya karşılık her fazla yıl için, ayrıca iki gün eklenir. Şu kadar ki bu sürenin tamamı doksan günü geçemez.)
31
Herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçinin işe girmek istediği takdirde eski işi veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih edilerek, o andaki şartlarla başlayabilmesi için başvurmak zorunda olduğu süre
ödevin sona ermesinden başlayarak iki ay içinde
32
Ücretin ödenmesi
en geç ayda bir (İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir.)
32
Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi
beş yıl
34
İşçinin ücretinin mücbir sebep dışına geç ödenmesi nedeniyle iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilmesi için ücretin gecikmesi gereken süre
ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde
38
İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye sebepleriyle beraber bildirilmesi gereken süre
derhal
38
İşçi ücretlerinden yapılacak kesintilerin üst sınır
bir ayda iki gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki günlük kazancı
38
İşçi ücretlerinden yapılacak kesinti paralarının işçilerin eğitimi ve sosyal hizmetleri için kullanılıp harcanmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesabına Bakanlıkça belirtilecek Türkiye'de kurulu bulunan ve mevduat kabul etme yetkisini haiz bankalardan birine yatırılması gereken süre
kesildiği tarihten itibaren bir ay içinde
39
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile ücretlerin asgari sınırlarının belirlenmesi gereken süre
en geç iki yılda bir
40
Zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde her gün için yarım ücret ödenmesi gereken süre
bir haftaya kadar
41
İş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile ücretlerin asgari sınırlarının belirleneceği azami süre
en geç iki yılda bir
41
Haftalık iş süresi
kırkbeş saat
41
Fazla çalışma süresi (63 üncü madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam kırk beş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.)
haftalık kırk beş saati aşan çalışmalar
41
Fazla çalışma süresi (Yer altında maden işlerinde çalışan işçiler) (42 nci ve 43 üncü maddelerde sayılan hâller dışında yer altında maden işlerinde çalışan işçilere fazla çalışma yaptırılamaz.)
otuz yedi buçuk saati aşan her bir saat
41
Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçinin istemesi halinde bu süreleri serbest zaman olarak kullanabileceği süre
fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakika, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat on beş dakika
41
İşçinin hak ettiği serbest zamanı kullanabileceği azami süre
altı ay
46
Yıllık azami fazla çalışma süresi
iki yüz yetmiş saat
53
Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz verilecek asgari dinlenme (hafta tatili)
en az yirmi dört saat
53
Yıllık ücretli izine hak kazanabilmek için gerekli asgari çalışma süresi
İşyerinde işe başladığı günden itibaren bir yıl (deneme süresi dahil)
53
Hizmet süresi bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olan işçinin asgari yıllık ücretli izin süresi
on dört gün
53
Hizmet süresi beş yıldan fazla on beş yıldan az olan işçinin asgari yıllık ücretli izin süresi
yirmi gün
53
Hizmet süresi on beş yıl (dahil) ve daha fazla olan işçinin asgari yıllık ücretli izin süresi
yirmi altı gün
53
On sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek asgari yıllık ücretli izin süresi
yirmi gün
Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.
Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır. Şu kadar ki, bir işverenin bu Kanun kapsamına giren işyerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işverenin işyerlerinde bu Kanun kapsamına girmeksizin geçirmiş bulundukları süreler de hesaba katılır. Bir yıllık süre içinde 55 inci maddede sayılan haller dışındaki sebeplerle işçinin devamının kesilmesi halinde bu boşlukları karşılayacak kadar hizmet süresi eklenir ve bu suretle işçinin izin hakkını elde etmesi için gereken bir yıllık hizmet süresinin bitiş tarihi gelecek hizmet yılına aktarılır.
İşçinin gelecek izin hakları için geçmesi gereken bir yıllık hizmet süresi, bir önceki izin hakkının doğduğu günden başlayarak gelecek hizmet yılına doğru ve yukarıdaki fıkra ve 55 inci madde hükümleri gereğince hesaplanır.
İşçi yukarıdaki fıkralar ve 55 inci madde hükümlerine göre hesaplanacak her hizmet yılına karşılık, yıllık iznini gelecek hizmet yılı içinde kullanır.
Aynı bakanlığa bağlı işyerleri ile aynı bakanlığa bağlı tüzel kişilerin işyerlerinde geçen süreler ve kamu iktisadi teşebbüsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı işyerlerinde geçen süreler, işçinin yıllık ücretli izin hakkının hesaplanmasında göz önünde bulundurulur.
55
Yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılacak süre
İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler (Ancak, 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen süreden fazlası sayılmaz)
55
Yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılacak süre
Kadın işçilerin 74 üncü madde gereğince doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler
55
Yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılacak süre
İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir kanundan dolayı ödevlendirilmesi sırasında işine gidemediği günler (Bu sürenin yılda 90 günden fazlası sayılmaz)
55
Yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılacak süre
Çalışmakta olduğu işyerinde zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın on beş günü (işçinin yeniden işe başlaması şartıyla)
55
Yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılacak süre
66 ncı maddede sözü geçen zamanlar
55
Yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılacak süre
Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri
55
Yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılacak süre
3153 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğe göre röntgen muayenehanelerinde çalışanlara pazardan başka verilmesi gereken yarım günlük izinler
55
Yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılacak süre
İşçilerin arabuluculuk toplantılarına katılmaları, hakem kurullarında bulunmaları, bu kurullarda işçi temsilciliği görevlerini yapmaları, çalışma hayatı ile ilgili mevzuata göre kurulan meclis, kurul, komisyon ve toplantılara yahut işçilik konuları ile ilgili uluslararası kuruluşların konferans, kongre veya kurullarına işçi veya sendika temsilcisi olarak katılması sebebiyle işlerine devam edemedikleri günler
55
Yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılacak süre
İşçilerin evlenmelerinde üç güne kadar, ana veya babalarının, eşlerinin, kardeş veya çocuklarının ölümünde üç güne kadar verilecek izinler
55
Yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılacak süre
İşveren tarafından verilen diğer izinler ile 65 inci maddedeki kısa çalışma süreleri
55
Yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılacak süre
işçiye verilmiş bulunan yıllık ücretli izin süresi
56
53 üncü maddede öngörülen izin sürelerinin tarafların anlaşması ile bölünmesi durumunda bir bölümünün denk geleceği asgari süre
on gün
56
Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren tarafından verilmesi zorunlu olan ücretsiz izin süresi
en fazla toplam dört gün
56
Kanunun 53 üncü maddesinde öngörülen izin sürelerinin, tarafların anlaşması ile bölünmesi halinde bir bölümünün asgari süresi
on gün
57
İşverenin, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorunda olduğu süre
işçinin izine başlamasından önce
59
Kullanılmayan yıllık izin sürelerine ait zamanaşımının başlayacağı süre
iş sözleşmesinin sona erdiği tarih
63
Genel bakımdan çalışma süresi
haftada en çok kırk beş saat
63
Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine dağıtılabileceği azami süre (Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir.)
günde on bir saat
63
Yer altı maden işlerinde çalışan işçiler için yer altındaki çalışma süresi
haftada en çok otuz yedi saat
63
Yer altı maden işlerinde çalışan işçiler için yer altındaki çalışma süresi
günlük en çok yedi buçuk
64
Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi yada işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde işveren tarafından telafi çalışması yaptırılabilecek süre
iki ay
64
Telafi çalışmalarının azami süresi (Günlük en çok çalışma süresini aşamaz.)
günde üç saat
66
Çalışma süresinden sayılan haller
Madenlerde, taşocaklarında yahut her ne şekilde olursa olsun yeraltında veya su altında çalışacak işlerde işçilerin kuyulara, dehlizlere veya asıl çalışma yerlerine inmeleri veya girmeleri ve bu yerlerden çıkmaları için gereken süreler
66
Çalışma süresinden sayılan haller
İşçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler
66
Çalışma süresinden sayılan haller
İşçinin işinde ve her an iş görmeye hazır bir halde bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği süreler
66
Çalışma süresinden sayılan haller
İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler
66
Çalışma süresinden sayılan haller
Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler
66
Çalışma süresinden sayılan haller
Demiryolları, karayolları ve köprülerin yapılması, korunması yada onarım ve tadili gibi, işçilerin yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan işyerlerine hep birlikte getirilip götürülmeleri gereken her türlü işlerde bunların toplu ve düzenli bir şekilde götürülüp getirilmeleri esnasında geçen süreler
İşin niteliğinden doğmayıp da işveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süre çalışma süresinden sayılmaz.
68
Dört saat veya daha kısa süreli işlerde verilecek ara dinlenme süresi
on beş dakika
68
Dört saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar (yedi buçuk saat dahil) süreli işlerde verilecek ara dinlenme süresi
yarım saat
68
Yedi buçuk saatten fazla süreli işlerde verilecek ara dinlenme süresi
bir saat
69
Çalışma hayatında "gece" süresi
en geç saat 20.00'de başlayarak en erken saat 06.00'ya kadar geçen ve her halde en fazla on bir saat süren dönem
69
İşçilerin azami gece çalışma süreleri
yedi buçuk saat
(Ancak, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir.)
69
Postası değiştirilecek işçinin diğer postada çalıştırılabilmesi için asgari dinlenme süresi
on bir saat
71
Zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış ve örgün eğitime devam etmeyen çocukların çalışma saatleri
günde yedi ve haftada otuz beş saat
71
Sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde çalışan çocukların çalışma saatleri
günde beş ve haftada otuz saat
71
On beş yaşını tamamlamış çocuklar için azami çalışma süresi
günde sekiz ve haftada kırk saat
71
Okula devam eden çocukların eğitim saatleri dışında olmak üzere eğitim dönemindeki azami çalışma süreleri (eğitim saatleri dışında olmak üzere)
günde iki saat ve haftada on saat
74
Sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçinin isteği halinde işyerinde çalışabileceği süre (Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.)
doğumdan önceki üç haftaya kadar
74
İsteği halinde kadın işçiye verilecek ücretsiz izin süresi
on altı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde on sekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar
74
Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için verilecek süt izni süresi
günde toplam bir buçuk saat
Ek Madde 2
İşçiye evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde verilecek ücretli izin süresi
üç gün
Ek Madde 2
İşçinin eşinin doğum yapması halinde verilecek ücretli izin süresi
beş gün
Ek Madde 2
İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde verilecek ücretli izin süresi (hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla)
bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar


KAYNAK
http://benimavukatım.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder