19 Temmuz 2018 Perşembe

SAHTE BANKA KARTI KULLANARAK YARAR SAĞLAMA SUÇU YARGITAY KARARI


T.C. YARGITAY
8.Ceza Dairesi
Esas:  2015/9508
Karar: 2015/21080
Karar Tarihi: 07.09.2015

ÖZET: Tüm sanıkların İ..B..a yönelik eylemlerine ilişkin olarak, gerçek kartların manyetik şerit bilgilerini kopyalayarak, şifrelerini elde etmek ve elde etmiş oldukları kart bilgilerini değişik amaçlarla ellerinde bulunan diğer kartlara encoder cihazı aracılığı ile kopyalayıp bankada bulunan hesaplarla ilişkilendirerek ATM cihazlarından para çekme veya alışverişte kullanması hallerinde suçun mağdurunun ilgili bankalar olup, kartları basılan bankalar sayısınca TCK.nun ….maddesi ile aynı bankanın birden fazla kartının değişik zamanlarda basılması halinde ... maddesinin, aynı bankaya ait birden fazla kartın veya bir kartın değişik zamanlarda birden fazla kullanılması halinde ise ayrıca TCK.nun ….maddesinin de uygulanması gerektiğinden eksik incelemeyle hüküm kurulması bozma sebebidir.

(5237 S. K. m. 35, 43, 58, 62, 136, 245)

Dava ve Karar: Gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanık M.. Ö..'ın, yasal süresinden sonra vaki duruşmalı inceleme isteminin CMUK.nun 318. maddesi uyarınca oybirliğiyle REDDİNE,

I- Sanıklar H.. Y.., H.. D.. ve M.. İ..'ün G.. B..na yönelik eylemlerine ilişkin hükümlerin temyiz incelemesinde;

Oluşa ve dosya kapsamına göre, katılan G.. B.. kartlarını encoder cihazı aracılığıyla kopyalayıp değişik zamanlarda birden fazla kart basan sanıklar hakkında ayrıca TCK.nun 245/2. ve 43. maddelerinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçların oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre sanıklar müdafiilerinin, suçun sabit olmadığına ve lehe hükümlerin uygulanması gerektiğine yönelik temyiz itirazları yerinde görülmediğinden reddiyle hükümlerin oybirliğiyle ONANMASINA,

II- 1) Tüm sanıkların İ.. B.. ve Z.. B..'na yönelik eylemleri ile sanık M.. Ö..'ın G.. B..'na yönelik eylemine ilişkin hükümlerin temyiz incelemesinde;

Oluşa ve dosya kapsamına göre; sanık M.. Ö..'ın G.. B..na yönelik eylemine ilişkin olarak, katılan G.. B.. kartlarını encoder cihazı aracılığıyla kopyalayıp değişik zamanlarda birden fazla kart basan sanık hakkında ayrıca TCK.nun 245/2.ve 43. maddeleri ile tekerrüre esas sabıkası nedeniyle de TCK.nun 58. maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçların oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre sanıklar H.. Y.., H.. D.. ve M.. İ.. müdafiilerinin; sanık M.. Ö..'ın ve katılan İ.. B.. vekilinin, sair temyiz itirazları yerinde görülmediğinden reddine, ancak;

a- Tüm sanıkların İ..B..a yönelik eylemlerine ilişkin olarak, gerçek kartların manyetik şerit bilgilerini kopyalayarak, şifrelerini elde etmek ve elde etmiş oldukları kart bilgilerini değişik amaçlarla ellerinde bulunan diğer kartlara encoder cihazı aracılığı ile kopyalayıp bankada bulunan hesaplarla ilişkilendirerek ATM cihazlarından para çekme veya alışverişte kullanması hallerinde suçun mağdurunun ilgili bankalar olup, kartları basılan bankalar sayısınca TCK.nun 245/2. maddesi ile aynı bankanın birden fazla kartının değişik zamanlarda basılması halinde 43. maddesinin, aynı bankaya ait birden fazla kartın veya bir kartın değişik zamanlarda birden fazla kullanılması halinde ise ayrıca TCK.nun 245/3, 43. maddesinin de uygulanması gerektiği cihetle, somut olayda, M.. E.., F.. C..'in suça konu kartlarına ve 24.08.2014 günü Çukurova ilçesinde sahte kartlar ile yapıldığı kabul edilen işlemlere ilişkin harcama detayları bankasından getirtilip, M.. E..'ın kartı ile yapılan işlemlerin mail order yönetimiyle mi yoksa kopya kart kullanılarak mı yapıldığı, yine 21.08.2014 günü İskenderun ilçesinde bulunan İ.. B.. ATM'sinde kopyalanan kartlarla 24.08.2014 günü Çukurova ilçesinde bulunan ATM'den nakit çekim yapıldığının kabul edilmesi karşısında söz konusu işlemlere yönelik kart hamilleri tarafından yapılan itiraz olup olmadığı hususları da araştırılıp söz konusu işlemlerin kopya kartlar kullanılarak yapılıp yapılmadığı kesin olarak tespit edilip sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi,

b- Sanıklar H.. Y.., H.. D.. ve M.. İ..'ün İ.. B..a yönelik eylemlerine ilişkin olarak haklarında TCK.nun 245/3. ve 43. maddeleri uyarınca tayin olunan 7 yıl hapis cezasından aynı yasanın 62. maddesi uyarınca 1/6 oranında indirim yapılırken hesap hatası sonucu "5 yıl 10 ay" hapis cezası yerine, "5 yıl 8 ay" hapis cezasına hükmedilmesi,

c- Sanık M.. Ö..'ın İ.. B.. ve G.. B..na yönelik eylemlerine ilişkin olarak hakkında, 5237 sayılı TCK.nun 62. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar irdelenmeden, “suçunu inkarı gözetilerek” şeklindeki yetersiz gerekçe ile takdiri indirim hükmünün uygulanmaması,

d- Tekerrüre esas sabıkası bulunan sanık M.. Ö.. hakkında İ.. B..'a yönelik eylemine ilişkin olarak TCK.nun 58. maddesinin uygulanmaması,

2- Tüm sanıkların Z.. B..na yönelik eylemlerine ilişkin hüküm lerin incelenmesinde;

a- Sanıkların, ATM cihazına yerleştirdikleri düzenekle işlem yapmaya gelen kişilere ait kartların manyetik şerit bilgilerini kopyalamak ve şifrelerini elde etmeye çalışmaktan ibaret eylemlerinin TCK.nun 136, 35. maddelerde düzenlenen kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmeye teşebbüs suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulması

b- Kabul ve uygulamaya göre de; sanık M.. Ö.. 5237 sayılı TCK.nun 62. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar irdelenmeden, “suçunu inkarı gözetilerek” şeklindeki yetersiz gerekçe ile takdiri indirim hükmünün uygulanmaması,

Sonuç: Yasaya aykırı, sanıklar H.. Y.., H.. D.. ve M.. İ.. müdafiilerinin, sanık M.. Ö..'ın ve katılan İ.. B.. vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 07.09.2015 gününde oybirliği ile, karar verildi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder