19 Temmuz 2018 Perşembe

SAHTE BANKA VEYA KREDİ KARTI KULLANMAK SURETİYLE YARAR SAĞLAMA SUÇU YARGITAY KARARI


T.C. YARGITAY
8.Ceza Dairesi
Esas:  2015/10486
Karar: 2016/6019
Karar Tarihi: 04.05.2016

ÖZET: Şikayetçi ... adına üretilen kartı kullanarak katılan ...'ın hesabından havale edilen 1400 TL çektikleri, bunun dışında şikayetçinin hesabından başka para çekilmediğinin anlaşılması karşısında, suça konu kartla bunun dışında haksız menfaat elde edildiğine ilişkin delillerin neler olduğu gösterilmeden hüküm kurulması hükmün bozulmasını gerektirmiştir.

(5237 S. K. m. 52, 53, 141, 245) (ANY. MAH. 08.10.2015 T. 2014/140 E. 2015/85 K.)

Dava ve Karar: Gereği görüşülüp düşünüldü:

I- Katılana ait kredi kartının rızası dışında alınıp nakit para çekildiği iddiasıyla açılan davada, 5237 sayılı TCK.nun 245/1. maddesinde düzenlenen banka veya kredi kartının kötüye kullanılması ve aynı yasanın 141. maddesinde düzenlenen hırsızlık suçlarının mağduru kart sahibi olup, suçtan doğrudan zarar görmeyen... Bankasının davaya katılma hakkı bulunmadığı ve mahkeme tarafından da katılma kararı verilmiş olmasının hükmü temyiz hakkı vermeyeceği cihetle; banka adına vekilinin temyiz isteminin CMUK.nun 317. maddesi gereğince oybirliğiyle REDDİNE,

II- Sanıkların hırsızlık suçundan kurulan hükme yönelik temyizine gelince:

Hükümden sonra, Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararı ile bir kısım ibareleri iptal edilerek, 24.11.2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe giren, 5237 sayılı TCK.nun 53. maddesinin infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.

Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, hırsızlık suçunun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre sanıkların, fazla ceza verildiğine yönelik temyiz itirazı yerinde görülmediğinden reddiyle hükmün oybirliğiyle ONANMASINA,

III- Başkasına ait banka veya kredi kartının kötüye kullanılması ve sahte kart üretmek suçlarından kurulan hükümlere yönelik sanıklar ve katılan banka vekilinin temyiz istemlerinin yapılan incelenmesinde;

Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabulüne ve hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre sanığın temyiz itirazları yerinde görülmediğinden reddine, ancak:

Sanık hakkında temel hürriyeti bağlayıcı ceza alt sınırdan tayin edilmesine karşın, hürriyeti bağlayıcı ceza yanında tayin olunan adli para cezasının farklı gerekçe göstermeksizin alt sınırın üstünde tayini suretiyle çelişkiye düşülmesi,

Yasaya aykırı ise de, yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususun, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 322. maddesi gereğince düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, TCK.nun 245/1. maddesi uyarınca hapis cezası yanında tayin olunan temel adli para cezasına esas alınan 30 günün 5 güne, TCK.nun 52/2. maddesinin uygulanması sonucu hükmedilen 600 TL'nin 100 TL’ye indirilmesi suretiyle hükmün oybirliğiyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

IV- Sanıklar ile katılan banka vekilinin sahte oluşturulan kartı kullanmak suçundan kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarının incelemesinde:

Şikayetçi ... adına üretilen kartı kullanarak katılan ...'ın hesabından havale edilen 1400 TL çektikleri, bunun dışında şikayetçinin hesabından başka para çekilmediğinin anlaşılması karşısında, suça konu kartla bunun dışında haksız menfaat elde edildiğine ilişkin delillerin neler olduğu gösterilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,

Sonuç: Yasaya aykırı, sanıkların temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1 maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 04.05.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder