6 Ağustos 2018 Pazartesi

NİŞANIN BOZULMASI SEBEBİNE DAYALI MANEVİ TAZMİNAT DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

NİŞANLANMA KONUSU İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİYE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ


  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

DAVACI                              :

VEKİLİ                                :

DAVALI                              :

ADRESİ                              :

DAVA DEĞERİ                  :

KONU                                : Nişanın Bozulması Sebebine Dayanan … TL. Manevi Tazminat İstemimizden İbarettir.

AÇIKLAMALAR               :

1-) Müvekkilemiz ile davalı taraf …/…/… tarihinde nişanlanmışlardır. Nişanlılık dönemlerindeki ilişkileri gayet iyi olmasına karşılık davalı taraf ortada hiçbir neden yokken ve hiçbir gerekçe göstermeksizin yaklaşık … ay önce müvekkilemize ve müvekkilemizin ailesine nişanı bozduğunu bildirmiştir.

2-) Nişanın bozulmasından sonra, davalı taraf gerek nişan töreni yapılırken gerekse nişanlılık döneminde müvekkilemiz tarafından kendisine nişan hediyesi olarak verilen hediyeleri iade etmiştir. (EK 1) Müvekkilemiz de davalı tarafça kendisine verilen hediyeleri iade etmiş bulunmaktadır.

3-) Ancak söz konusu nişanın bozulmasından dolayı, psikolojik bunalıma giren müvekkilemizin yaşadığı büyük üzüntünün yanı sıra, davalı tarafın nişanın bozulmasından çok kısa bir süre sonra müvekkilemizin de içinde bulunduğu çevreden bir başkasıyla nişanlanmış olması (EK 2), müvekkilemizin arkadaşları ve komşuları arasında küçük düşmesine, kişilik haklarının zedelenmesine ve kendisi hakkında namusuna ilişkin asılsız dedikoduların çıkmasına sebebiyet vermiştir. İşbu durum tanıkların (EK 3) anlatımları ile yargılama aşamasında açıkça ortaya konulacaktır.

4-) Ortada hiçbir neden yokken ve tamamen davalı tarafın kusuru ve sebep olduğu durum sonucunda sokağa çıkamaz hale gelen, günlük işlerine psikolojik destek (EK 4) almasına rağmen devam edemeyen müvekkilemiz, toplum içinde rencide olmuş, şeref ve namus duyguları yaranlanmıştır. Müvekkilemizin içine düştüğü psikolojik bunalımı ve toplumda hissettiği baskıları hafifletebilmek amacıyla manevi tazmin için, Mahkemeniz’de işbu belirsiz alacak ve tespit davasını açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                 : 4721 S. K. m. 121, 6100 S. K. m. 107, 4787 S. K. m. 4

HUKUKİ DELİLLER                    :  İnternet üzerindeki sosyal paylaşım sitesinden alınan fotoğraflar, Tanık anlatımları, Hastane raporları

SONUÇ VE İSTEM                      : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalının ortada hiçbir neden yokken nişanı bozmasından dolayı müvekkilimizin uğramış olduğu manevi zararların karşılığı olarak manevi zararının değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere asgari[1] ........TL manevi tazminatın haksız fiilin gerçekleştiği tarih olan …/…/… tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederiz.  …/…/…


EKLER                                 :
1-) İade edilen Hediyelerin listesi
2-) İnternet üzerindeki sosyal paylaşım sitesinden alınan fotoğraflar
3-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi
4-) …… Hastanesi’nin …/…/… tarihli Psikiyatrik Muayene Raporu
5-) Bir adet özel yetkiyi içeren onaylı Vekaletname ÖrneğiDavacı Vekili
Av.[1] Örnek dilekçe, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda yer alan dava çeşitlerinden olan “Belirsiz Alacak Ve Tespit Davası”na uygun olarak hazırlanmış olmakla birlikte doktrin ve yargıtay uygulamaları farklılık arzedebilmektedir. Doktrinde manevi tazminat davalarının belirsiz alacak davası olarak açılabileceği belirtilse de (Bknz; Pekcanıtez, Hakan, Belirsiz Alacak Davası, Ankara, 2011, s. 81,82 ; Çil, Şahin- Kar, Bektaş, İş Yargısında Belirsiz Alacak Davası Ve Kısmi Dava, Ankara, 2012, s. 158, 159, 160, 161 ; Pekcanıtez, Atalay, Özekes, Medeni Usul Hukuku, Ankara, 2011, s.304) Yargıtay'ın uygulamasından kaynaklı farklılıklar olabileceğini önemle belirtmek isteriz. (21.HD. 06.03.2013 T. 2013/3004 E. 2013/4066 K.)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder