15 Ekim 2018 Pazartesi

İDDİA VE SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ


HMK m. 141-­ (1) Taraflar, cevaba  cevap  ve ikinci cevap  dilekçeleri ile  serbestçe; ön  inceleme aşamasında ise ancak karşı tarafın açık muvafakati ile iddia veya savunmalarını genişletebilir yahut değiştirebilirler. Ön inceleme duruşmasına taraflardan biri mazeretsiz olarak gelmezse, gelen taraf onun muvafakati aranmaksızın iddia veya savunmasını genişletebilir yahut değiştirebilir. Ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra iddia veya savunma genişletilemez yahut değiştirilemez.


(2) İddia ve savunmanın genişletilip değiştirilmesi konusunda ıslah ve karşı tarafın açık muvafakati hükümleri saklıdır.

DİKKAT:

·           Burada aslında üç aşamalı bir durum söz konusu, ancak bu üç aşamayı yazılı ve basit yargılama usulleri bakımından ayrı ayrı değerlendirmemiz gerekmektedir.

·           Birinci olarak, dilekçeler aşamasında, karşılıklı olarak serbestçe değiştirip geliştirilebilir.

·           İkinci olarak, Ön inceleme aşamasında, karşı tarafın açık rızasıyla, yasak aşılabileceği gibi, bir taraf mazeretsiz olarak duruşmaya gelmemişse, diğer taraf bu iddia veya savunmasını değiştirip genişletebilmektedir.

o    Bu aslında, gelmeyen taraf için bir yaptırımdır. Onun gelmesinin sağlanması için yapılmıştır.

o    Ön inceleme aşamasında da ıslah mümkündür.

·           Son olarak, tahkikatta, ancak açık rıza ve ıslah ile, iddia veya savunmanın değiştirilmesi ve genişletilmesi yasağının aşılabilmesi mümkündür.

Davayı Genişletmenin ve Değiştirmenin Yasak Olmadığı Haller

‐ Talep edilenden başka bir şeye de hüküm verilebilen haller (örneğin, boşanma yerine ayrılık kararı verilebilmesi)

-­ Re’sen araştırma ilkesinin geçerli olduğu davalar (örneğin, babalık davası, evlilik birliğinin korunması davası)

-­ Dava açılmasından sonra doğan vakıaların ileri sürülmesi

-­ Talep sonucunun daraltılması

-­ Dava dilekçesindeki vakıaların delili niteliğinde olayların ileri sürülmesi

-­ Hukuki sebeplerin değiştirilmesi


-­ Asıl vakıaya zımnen dâhil olan vakıaların ileri sürülmesi

Süreler hakkında karar

HMK m. 142-­ (1) Ön inceleme duruşması tamamlandıktan sonra, hakim tahkikata başlamadan önce, hak düşürücü süreler ile zamanaşımı hakkındaki itiraz ve def’ileri inceleyerek  karara  bağlar.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder